115 jaar ervaring in de advocatuur

Te laat ingediende bezwaar- en beroepschriften mogelijk vaker inhoudelijk behandeld

Bestuursrecht

Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven adviseert in zijn conclusie van 7 september 2023 dat bestuursorganen en bestuursrechters ruimhartiger moeten omgaan met termijnoverschrijdingen

Meer lezen

Hoogste bestuursrechter acht (deel) TVL-regeling in strijd met het evenredigheidsbeginsel

Bestuursrecht

Op 15 maart 2022 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een belangrijke uitspraak gewezen, die een hoop stof zal doen opwaaien. Het CBb overweegt dat artikel 2.1.1, tweede lid, onder d, van de TVL-regeling buiten toepassing moet worden gelaten en dat een TVL-subsidie op grond van die bepaling niet mag worden afgewezen. Dit betekent concreet dat voor de periode Q4 2020 niet aan ondernemers kan worden tegengeworpen dat zij niet met de juiste Sbi-code stonden ingeschreven in het handelsregister.

Meer lezen

Van Wob naar Woo: de openbaarmakingsplicht

Bestuursrecht

De Woo kent net als de Wob zowel een actieve openbaarmakingsplicht als een passieve openbaarmakingsplicht. Onder de Wob ligt daarbij de focus op de passieve openbaarmakingsplicht. Het initiatief van de openbaarmaking ligt daarbij bij de verzoeker. De Woo brengt hierin verandering. Ook de actieve openbaarmaking van informatie is een speerpunt.

Meer lezen

De Wet open overheid (Woo) - Inleiding

Bestuursrecht

Op 1 mei 2022 treedt de “Wet open overheid” (Woo) in werking en wordt de “Wet openbaarheid van bestuur” (Wob) ingetrokken. Met inwerkingtreding van de Woo maakt het huidige principe van de Wob “openbaar, tenzij” plaats voor het principe “actief openbaar, tenzij”. Omdat de Woo verschillende vragen oproept in het kader van informatieverschaffing, informeren wij u in aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe wet in een korte blogreeks over de belangrijkste wijzigingen in de Woo ten opzichte van de Wob. Daarbij gaan wij onder andere in op de passieve en actieve openbaarmakingsplicht en de verhouding van de Woo met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook komen processuele aspecten van de Woo aan de orde.

Meer lezen

Handvatten voor de hoogte van de drempel bij normaal maatschappelijk risico

Bestuursrecht

Op 3 november 2021 heeft de ABRvS een relevante uitspraak voor de planschadepraktijk gedaan. Voortbouwend op de overzichtsuitspraak van 28 september 2016 geeft de ABRvS in deze uitspraak een overzicht op hoofdlijnen over de toepassing van het normale maatschappelijke risico, en geeft zij nadere handvatten voor het bepalen van de hoogte van de ´drempel´ (het bedrag dat voor rekening van de aanvrager blijft).

Meer lezen

Coördinatie onder de Omgevingswet

Bestuursrecht

Voor het realiseren van een project zijn vaak meerdere besluiten van de overheid nodig. In dergelijke situaties is het mogelijk om de benodigde besluiten te coördineren. Met gecoördineerde besluitvorming wordt bedoeld dat besluiten zoveel mogelijk dezelfde voorbereiding, totstandkoming en rechtsbescherming (bezwaar en (hoger)beroep) hebben. Dit zorgt voor een gestroomlijnde procedure, waarin de verschillende aanvragen zoveel mogelijk gelijktijdig worden behandeld en daarop zoveel mogelijk gelijktijdig wordt beslist.

Meer lezen