115 jaar ervaring in de advocatuur

Privacyverklaring Rassers Advocaten 3-5 2018 

Rassers Advocaten (“Rassers”), gevestigd te (4811 EL) Breda aan de Sophiastraat 24, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Rassers Advocaten
Sophiastraat 24
4811 EL Breda 

Privacy Consultant: De heer M.P.W. van Nielen 

Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 076-5136136 en via het e-mailadres: privacyconsultant@rassers.nl. 

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van Persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met uw Persoonsgegevens wordt omgegaan. Rassers verwerkt en beveiligt uw Persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht. Dit staat los van de hoe dan ook op Rassers rustende geheimhoudingsplicht op grond van de wet en de gedragsregels voor advocaten. 

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw Persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Rassers verwerkt uw Persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten 

Hieronder vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken: 

– voor- en achternaam 
– adres, postcode, woonplaats 
– geslacht 
– geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
– telefoonnummer 
– e-mailadres 
– financiële gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
– BTW-nummer 
– overige Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Rassers kan in uitzonderlijke gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens van u verwerken. Verwerking van dit soort gegevens is afhankelijk van de soort zaak die wij in behandeling hebben genomen: 

– ras 
– godsdienst of levensovertuiging 
– politieke voorkeur 
– seksuele leven 
– lidmaatschap vakbond 
– gezondheid 
– strafrechtelijk verleden 
– burgerservicenummer (BSN) 
– biometrische gegevens 
– genetische gegevens 

Rassers zal alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens verwerken. Indien u danwel derden bepaalde gegevens over u niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst en dienstverlening uit te voeren. Indien u Persoonsgegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u een grondslag heeft om dat te doen, danwel betreffende derden informeert over de verwerking van hun gegevens door Rassers en u daarbij naar deze Privacyverklaring verwijst. pagina 2 van 3 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij Persoonsgegevens verwerken: 

Rassers verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering en dienstverlening voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend: 

– behandelen van uw dossiers zoals contractueel is vastgelegd in een opdrachtbevestiging;
– verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor seminars, kennis- en netwerkbijeenkomsten;
– communicatie: bellen of e-mailen aangezien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– om diensten te leveren;
– Rassers verwerkt ook Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte;
– afhandelen van uw betaling. 

Rassers baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen: 

□ Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke Persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. 

□ Wettelijke verplichting: het verwerken van Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

□ Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruik maken van bepaalde Persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om dienstverlening te verbeteren. 

□ Toestemming: Rassers kan Persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering aan de overeenkomst of dienstverlening te geven. 

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de Persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen, mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij Persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met de Persoonsgegevens zullen blijven omgaan. 

Juistheid van gegevens 

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende Persoonsgegevens. Indien uw Persoonsgegevens danwel die van andere betrokkene(n) wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. 

Bewaartermijn 

Rassers bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van Persoonsgegevens: 

1. Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres (NAW-gegevens): 

– deze relatiegegevens worden bewaard tot maximaal 20 jaar nadat het dossier is gesloten. 

2. Dossiergegevens: 

– deze gegevens worden minimaal 5 en maximaal 20 jaar bewaard, afhankelijk van de verjaringstermijn van het aansprakelijkheidsrisico. 

3. Financiële gegevens (facturen): 

– de financiële gegevens worden maximaal 20 jaar bewaard. 

De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van het aflopen van de termijn van het risico van beroepsaansprakelijkheid, die tot 20 jaar kan oplopen. Daarnaast doen relaties regelmatig in een later stadium nog een beroep op de inhoud van een dossier. De NAW-gegevens zijn nodig voor het kunnen vaststellen van een mogelijk tegenstrijdig belang. pagina 3 van 3 

Delen van Persoonsgegevens met derden 

Rassers deelt uw Persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In sommige gevallen worden Persoonsgegevens gedeeld op basis van uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw Persoonsgegevens in onze opdracht verwerken en die kwalificeren als verwerker in de zin van de AVG, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rassers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke partij Welk doel Welke gegevens
Advocaat van de wederpartij Ten behoeve van de behandeling van de zaak NAW-gegevens Dossiergegevens
Rechterlijke instanties alsmede UWV, Bestuursorganen en arbiters Ten behoeve van de behandeling van de zaak NAW-gegevens Dossiergegevens
Deurwaarders- en incassokantoren Ten behoeve van de behandeling van de zaak NAW- gegevens Dossiergegevens
Adviseurs Indien voor een specifieke vraag een adviseur noodzakelijk is Afhankelijk van het soort adviseur