115 jaar ervaring in de advocatuur

 Algemene voorwaarden voor de rechtspraktijk van Rassers N.V. te Breda 

1 Een opdracht tot juridische dienstverlening aan een op het kantoor van Rassers N.V. te Breda (hieronder verder: “Rassers”) werkzame advocaat (waaronder tevens worden verstaan de partners/aandeelhouders van Rassers) of juridisch medewerker, doet, bij aanvaarding daarvan en met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend verbintenissen ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en Rassers. Van aanvaarding blijkt uit een aan de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging. 

2 De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van Rassers bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven. 

3 Ter voldoening van de aan de advocaat daartoe bij wet opgelegde verplichting is de cliënt/opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs. 

4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Rassers vrij te bepalen welke advocaat of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. Indien bij de uitvoering van de opdracht een gerechtsdeurwaarder moet worden ingeschakeld is Rassers gevolmachtigd namens de cliënt/opdrachtgever een verzoek tot het verrichten van een ambtshandeling te richten aan die gerechtsdeurwaarder c.q. opdracht aan die gerechtsdeurwaarder te verstrekken, daarbij de contractuele voorwaarden waaronder een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van die gerechtsdeurwaarder te aanvaarden en de kosten van die gerechtsdeurwaarder namens de cliënt/opdrachtgever aan die gerechtsdeurwaarder te voldoen en als verschotten te declareren bij de cliënt/opdrachtgever. Op eerste verzoek van de cliënt/opdrachtgever verstrekt Rassers aan de cliënt/opdrachtgever kopie van de stukken die op het verzoek / de opdracht aan die gerechtsdeurwaarder betrekking hebben. 

5 De persoonlijke aansprakelijkheid van op het kantoor van Rassers werkzame advocaten, (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders (en hun praktijkvennootschappen) wordt – behoudens opzet of grove schuld van die (rechts)persoon – bij wege van dit onherroepelijk derdenbeding uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Rassers is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. De aansprakelijkheid van Rassers is, –buiten het bedrag van het eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop de door Rassers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak tot uitkering geeft. 

6 Rassers is als gevolg van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht (i) de identiteit van cliënten vast te stellen en de identiteit vast te stellen van uiteindelijke begunstigde(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Rassers verboden om aan een cliënt te melden dat zij een ongebruikelijke transactie heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn. De cliënt verplicht zich jegens Rassers alle relevante feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn. 

7 Ter zake van door Rassers verrichte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, wordt berekend op basis van de aan de dienstverlening bestede tijd tegen de voor de betrokken advocaat of juridisch medewerker op het tijdstip van dienstverlening geldende uurtarieven. Een met Rassers overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks in redelijkheid worden aangepast. 

8 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan Rassers verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen. 

9 Boven het honorarium is de cliënt/opdrachtgever alle overige kosten en verschotten verschuldigd die door Rassers bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever zijn gemaakt. 

10 Over het honorarium en de door de cliënt/opdrachtgever verschuldigde kosten en verschotten is, voor zover van toepassing, bovendien omzetbelasting verschuldigd. 

11 Rassers is te allen tijde gerechtigd om aan de cliënt/opdrachtgever meerdere voorschotten in rekening te brengen op het aan hem te declareren honorarium en/of de voor hem te maken kosten of te betalen verschotten. Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald, is Rassers gerechtigd haar bemoeiingen op te schorten totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden. 

12 Betaling van een declaratie van Rassers dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en een voorschotdeclaratie dient onmiddellijk te worden voldaan. Na het verstrijken van die termijn is de cliënt/opdrachtgever zonder aanmaning de in Nederland dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 

13 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Rassers moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties komen voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 15% van het te incasseren bedrag. 

14 Bij vragen over de declaratie kan de opdrachtgever aan Rassers vragen om een nadere toelichting of een nadere specificatie. De declaratie mag daardoor niet op een hoger bedrag uitkomen dan de oorspronkelijke. De opdrachtgever heeft het recht om binnen vier weken na verzending van een declaratie de juistheid van een door hem ontvangen declaratie schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Een binnen voornoemde termijn van vier weken niet door de opdrachtgever betwiste declaratie geldt tussen Rassers en de opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. Ter zake van nog niet in rechte vastgestelde vorderingen van Rassers op de opdrachtgever treft Rassers geen conservatoire maatregelen en vraagt Rassers niet het faillissement aan, dan na overleg met de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. 

15 Het staat zowel aan Rassers als aan de opdrachtgever vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval dienen de werkzaamheden te worden afgerekend, die zijn verricht tot aan het moment van beëindiging. 

16 Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de opdrachtgever/cliënt ter beschikking gesteld. Op een verplichting van Rassers tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken. 

17 Op alle overeenkomsten en ten aanzien van alle handelingen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen, behalve indien tussen Rassers en de cliënt/opdrachtgever is overeengekomen die geschillen of een specifiek geschil met uitsluiting van de gewone rechter te onderwerpen aan het bindend oordeel van de Geschillencommissie Advocatuur, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegde rechter. Indien de behandeling van het geschil echter tot de absolute bevoegdheid van de sector kanton behoort, is de door de wet aangewezen Nederlandse rechter bij uitsluiting relatief bevoegd. 

18 Rassers maakt gebruik van een interne klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Rassers worden behandeld en afgehandeld. De interne klachtenregeling is te raadplegen op de website van Rassers. 

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten die na 10 maart 2022 tot stand zijn gekomen en voor alle lopende opdrachten waarop deze voorwaarden na 10 maart 2022 alsnog van toepassing zijn verklaard. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20125783.