115 jaar ervaring in de advocatuur

Het einde van de Kruimelgevallenregeling?

Omgevingsrecht

Betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet het einde van de Kruimelgevallenregeling? De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt met zich dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden ingetrokken. Dit betekent ook dat de kruimelgevallenregeling van artikel 4, bijlage II, van het Bor straks niet meer geldt. In deze blog wordt besproken wat de intrekking van de kruimelgevallenregeling precies voor de praktijk betekent. Welke voordelen komen te vervallen, welke vergelijkbare mogelijkheden blijven wellicht bestaan en wat komt ervoor terug?

Meer lezen

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

Omgevingsrecht

Het bevoegd gezag. Het decentraal-tenzij-beginsel. Magneetactiviteiten. Hoewel vanuit de praktijk de oproep klinkt om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen , staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland voor 1 juli 2022. Om goed voorbereid te zijn, wordt in deze blog besproken hoe de rol van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet precies eruit komt te zien.

Meer lezen

Inleiding Omgevingswet

Omgevingsrecht

Op 1 januari 2022 treedt na veelvuldig uitstel als het goed de Omgevingswet in werking. Deze datum zou voldoende ruimte moeten geven om het wetgevingsproces af te ronden, het digitale stelsel (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

Meer lezen

Externe veiligheid onder de Omgevingswet

Omgevingsrecht

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk of lpg. Het gaat om de relatie tussen de risicovolle activiteit en haar omgeving. De maatschappelijke doelen van de Omgevingswet zijn het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Daarvan maakt onderdeel uit dat een veilige en gezonde fysieke leefomgeving moet worden bereikt en in stand gehouden. De overheid kan de kerninstrumenten inzetten om te voorzien in een bepaald beschermingsniveau. In deze blog zal kort worden ingegaan op de wijze waarop externe veiligheidsregels door de raad in het omgevingsplan worden opgenomen.

Meer lezen

De kruimelvergunning; een slimme oplossing?

Omgevingsrecht

Met de kruimelgevallenlijst, die is opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor), kan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen om voor een concreet project van het bestemmingsplan af te wijken (de zogenoemde kruimelvergunning). In de lijst staan elf verschillende ‘kruimels’ genoemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsvrijheid bij het al dan niet verlenen van een vergunning op grond van deze bepaling. Dit betekent dat het (binnen de grenzen) zelf kan bepalen of het voor een bepaalde ontwikkeling vergunning wenst te verlenen. Medewerking van het gemeenteraad is niet vereist. Een groot voordeel van de kruimelgevallenlijst is dat met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure (maximaal veertien weken) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Meer lezen