Marnix Wolf

“Samen met de cliënt bepaal ik de koers. Zodra het doel bepaald is, ga ik tot het uiterste om dat te bereiken.”

Marnix Wolf

Mijn werkterrein

Ik sta cliënten bij op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht. Vaak houdt dat in dat je procedeert tegen de overheid, voornamelijk over besluiten zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Nadeelcompensatie en planschade behoort eveneens tot mijn werkterrein. Daarnaast voer ik ook civiele procedures tegen overheden.

Samen de koers bepalen

Voor mijn cliënt ga ik tot het uiterste om het beste resultaat te bereiken. Ik ben doelgericht en recht door zee. Ik zeg tegen mijn cliënt waar het op staat. Daarbij laat ik mij niet alleen door juridische argumenten leiden. De commerciële belangen of de onderlinge verhoudingen zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Samen bepalen we de koers.

Bouwen aan relaties

Het mooie aan dit vak is dat je blijvende relaties opbouwt met cliënten. Ook op persoonlijk vlak. Ik leer mijn cliënten graag persoonlijk kennen. Op die manier weet je beter wat hen beweegt en wat er speelt. Dan kun je daar actief op inspelen. Bovendien is het leuk om niet alleen over juridische zaken met cliënten te praten. Dat maakt je als advocaat laagdrempelig. Cliënten kunnen mij dan ook dag en nacht bereiken.

Opleidingen
  • Grotius Specialisatieopleiding Milieurecht, 1999
  • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1992
Lidmaatschappen
  • Vereniging van Milieurecht Advocaten

Marnix Wolf heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

27 dec. 2021

De Hoge Raad spreekt: horecasluiting als gevolg van Corona geen gebrek, wel onvoorziene omstandigheid

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1974) de prejudiciële vragen van de kantonrechter te Roermond beantwoord.

9 nov. 2021

Handvatten voor de hoogte van de drempel bij normaal maatschappelijk risico

Op 3 november 2021 heeft de ABRvS een relevante uitspraak voor de planschadepraktijk gedaan (ECLI:NL:RVS:2021:2402). Voortbouwend op de overzichtsuitspraak van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582) geeft de ABRvS in deze uitspraak een overzicht op hoofdlijnen over de toepassing van het normale maatschappelijke risico, en geeft zij nadere handvatten voor het bepalen van de hoogte van de ´drempel´ (het bedrag dat voor rekening van de aanvrager blijft).

27 sep. 2018

Blog 6: Evenementen en brandveilig gebruik

Voor bouwwerken zijn de (landelijke) regels op het gebied van brandveiligheid neergelegd in het Bouwbesluit 2012. Sedert 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Bbgbop) van kracht. Dit besluit bevat (landelijke) regels voor brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld.

20 apr. 2018

Blog 3: Evenementen en omgevingsvergunning

In dit blog staat de vraag centraal wanneer voor een evenement een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist is. In blog 2 zijn wij reeds ingegaan op de vraag wanneer een evenementenvergunning vereist is. Naast een evenementenvergunning op grond van de APV kan echter ook een omgevingsvergunning op grond van de Wabo vereist zijn. Dat is het geval indien de bestemming van het bewuste terrein het houden van een evenement (planologisch) niet toestaat.

6 apr. 2018

Blog 1: Evenementen en ruimtelijke ordening

Voor veel evenementen kan worden volstaan met een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hier zal in blog 2 nader op ingegaan worden.