Thomas van Alphen

“De belangen van cliënten staan voor mij voorop. Ik ben gedreven om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen.”

Thomas van Alphen

Mijn werkterrein

Mijn focus ligt op het gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht. Ik procedeer over geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers en tussen aannemers en onderaannemers. Procederen is voor mij evenwel geen doel maar een middel. Indien de belangen van de cliënt op een andere wijze beter zijn gediend, dan heeft die optie voor mij de voorkeur.

Kennis vergroten

Mijns inziens ben je nooit uitgeleerd. Ik ben gedreven om mijn (juridische) kennis te blijven vergroten. Mijn cliënten zijn daar immers bij gebaat. Ik vind het om die reden belangrijk om via allerlei kanalen voortdurend in gesprek te zijn met mensen met verschillende expertises. Een manier waarop ik dat doe, is door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Module Algemeen Bestuursrecht van Wolters Kluwer.

Opleiding

Research Master in Law, Tilburg University, 2018

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

18 feb. 2020

De waarschuwingsplicht voor aannemers

Op 21 januari jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) een arrest gewezen waarin de waarschuwingsplicht voor aannemers centraal staat (ECLI:NL:GHARL:2020:550). Op grond van artikel 7:754 BW dient een aannemer een opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

29 mei 2019

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de gevolgen voor het ruimtelijk bestuursrecht

In haar blog van 17 mei jl. is mijn collega Rebecca van der Lugt ingegaan op enkele privaatrechtelijke gevolgen van de Wet kwaliteitsborging (hierna: Wkb). In deze blog staan enkele publiekrechtelijke gevolgen van de wet centraal.