Annemarie Beljaars

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Annemarie Beljaars

Mijn werkterrein

Enerzijds begeleid ik (internationale)  fusies en overnames. Daarnaast doe ik ook veel op het gebied van corporate litigation, met name bij geschillen binnen bedrijven. Daarbij treed ik op als adviseur, onderhandelingspartner én procedeer ik regelmatig. Onder meer bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam.

Compliment van de wederpartij

Het grootste compliment dat ik ooit kreeg, kwam van een wederpartij in een overnametraject. We hadden pittige discussies gevoerd, maar hij was onder de indruk van mijn aanpak en hij en zijn bedrijf zijn nu al jaren cliënt bij ons.

Overzicht en aandacht voor mensen

Praktisch, snel en principieel. Ik regel het, maar als het niet kan hoor je het ook. En ik zorg voor overzicht. Met orde en regelmaat creëer je meer tijd en aandacht voor mensen. Zo werkt dat thuis, met mijn gezin, maar ook in mijn werk, met medewerkers en cliënten.

Opleidingen
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1993
 • Na drie jaar als bedrijfsjurist overgestapt naar de advocatuur, eerst bij Houthoff Buruma in Rotterdam, waar ik mij specialiseerde in ondernemingsrecht.
 • Inmiddels 23 jaar actief als advocaat, waarvan de laatste twaalf jaar bij Rassers.
Lidmaatschappen
 • Vereniging Corporate Litigation (VCL)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Recente transacties die door mij zijn begeleid
 • begeleiding van BBC Bouwmanagement BV te Etten-Leur (bouwmanagement voor grote ontwikkelaars en investeerders in de Nederlandse vastgoedmarkt) bij de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan het Belgische KeBek private equity (december 2020) 
 • begeleiding van de aandeelhouders van Flevorubber Compounding BV (producent van klantspecifieke rubber mengsels te Lelystad) bij de verkoop van de aandelen aan Elastofirm BV, een onderneming die investeert in specialistische bedrijven in de rubber en kunststof industrie (oktober 2020) 
 • begeleiding van Stolwerk Metaal (bekende Bredase internationale handelsonderneming in ferro en non-ferro metalen) bij de overname door Raak Metals Group (augustus 2020)
 • begeleiding van Salzgitter Mannesmann Staalhandel (onderdeel van het beursgenoteerde Salzgitter AG) bij de verwerving van Statendam Steel Plates (december 2019)
 • begeleiding van de aandeelhouders van AED-Partner (grootste en onafhankelijke AED leverancier in de Benelux) bij de overname door SK FireSafety Group (producten en systemen in (brand)veiligheid), december 2019. Zie: link 
 • begeleiding van One of a Kind Technologies B.V. met de koop van KOAT B.V. (transportsystemen en robotica voor (voornamelijk) de tuinbouw) (augustus 2019)
 • ​begeleiding van (de aanhouders van) installatiegroep Elektravon Groep bij de verkoop aan De Groot Installatiegroep (juni 2019) 
 • begeleiding van Rompa Group (internationaal kunststofspecialist uit Tilburg) met de overname van ITB Group (internationaal opererend kunststof- en metaalbedrijf te Boxtel), mei 2019
Nevenactiviteiten
 • Gastdocent Ondernemingsrecht bij cliënten, relaties en netwerkorganisaties
 • Bestuurslid Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Breda
 • Publicist tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht, circa 5 x per jaar. Recente kwesties die ik daarbij behandelde, zijn onder meer:
  • To do lijst voor de aandeelhouder die ook bestuurder is tegenover een andere aandeelhouder Rechtspraak Ondernemingsrecht 2021/18

  • Kan een ondernemingsraad (OR) al beroep instellen bij de rechter als de ondernemer zegt dat hij de ondernemingsraad geen advies zal vragen? Zie mijn kritische wenk in RO 2021/2

  • Niet aansprakelijk als bestuurder en toch geen proceskostenvergoeding; zie mijn wenk in Rechtsptraak Insolventie 2019/96 en Rechtspraak Ondernemingsrecht 2019/72

  • Zijn er bij het opzetten van overhevelen van activiteiten en banksaldo naar een vennootschap waarbij een van de aandeelhouders niet is betrokken, ook corporate opportunities aan de vennootschap onthouden. Zijn mijn wenk in Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2019/44.

  • Toch even goed nadenken en financiën nakijken voordat men faillissement aanvraag; zie mijn wenk in het tijdschrift  Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2019/1 

  • Is het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dat de contractspartij de vennootschap kan houden aan de nadelige commission agreement? Zie mijn wenk in Rechtspraak ondernemingsrecht RO 2020/23.

  • Door de Ondernemingskamer te treffen aanvullende onmiddellijke voorzieningen bij ruziezoekende en niet meewerkende medebestuurders/aandeelhouders (Mega Windforce), RO 2020/20

  • Bestuurder aansprakelijk voor niet betalen achterstallig loon; Rechtspraak Ondernemingsrecht 2020/5.

  • Kan een bestuurder zich met succes verweren tegen vordering tot bestuurdersaansprakelijkheid omdat hij vertrouwde op een (achteraf onjuist gebleken) advies van een advocaat? Zie mijn kritische wenk in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2020/46

Annemarie Beljaars-Vink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht
 • Burgerlijk procesrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

1 apr. 2021

To Do lijst voor de aandeelhouder die ook bestuurder is tegenover een andere aandeelhouder

We zien vaak dat een bedrijf meerdere aandeelhouders heeft en dat een daarvan een bestuurder is en de rest niet. Daarmee is niets mis. Alleen weet die aandeelhouder die ook bestuurder is nu eenmaal meer dan de andere aandeelhouders. Daarmee moet je als aandeelhouder/bestuurder dan wel rekening mee houden. Dan moet je zorgvuldig handelen en de andere aandeelhouders goed op de hoogte houden van de gang van zaken. Dat is helemaal het geval als je als aandeelhouder/bestuurder ook nog belangen hebt bij een ander bedrijf die zaken doet met je bedrijf. Dan moet je extra goed opletten dat er geen belangenverstrengeling ontstaat, of zelfs maar de schijn daarvan. In zo’n geval Geldt: • Schrijf op en leg vast • Leg het uit • En informeer tijdig en volledig de andere aandeelhouders. Dat dat nog wel eens misgaat beschrijf ik in de praktijktip in Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2021/18 bij de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 15 december 2020 [link]

25 jan. 2021

Beroepsrecht van de Ondernemingsraad

Kan een ondernemingsraad (OR) al beroep instellen bij de rechter als de ondernemer zegt dat hij de ondernemingsraad geen advies zal vragen?

16 dec. 2020

Rassers begeleidt BBC Bouwmanagement bij overname.

Annemarie Beljaars, Vera Janssens en Simone Oosterbeek hebben met veel genoegen Walther en Marianne Coppens begeleid bij de overdracht van een meerderheidsbelang in BBC Bouwmanagement BV aan KeBek Private Equity. BBC Bouwmanagement BV – gevestigd in Etten-Leur - is actief in de directievoering, projectmanagement, kwaliteitsmanagement en werfopvolging voor grote ontwikkelaars en investeerders in de Nederlandse vastgoedmarkt. Walther Coppens blijft betrokken bij BBC Bouwmanagement. Wij wensen hem en Marianne veel succes met de samenwerking. Zie het persbericht: https://www.kebek.be/upload/jO5En7DITB6xpLIVcbLLtYDNrTKbquIJPersbericht%20KeBeK%20-%20BBC%20Bouwmanagement.pdf

18 aug. 2020

Rassers Advocaten begeleidt verkoop Stolwerk Metaal

Annemarie Beljaars-Vink en Fred Froger van Rassers advocaten hebben eigenaar Ronald Stolwerk van Stolwerk Metaal begeleid bij de verkoop van het bedrijf aan Raak Metals Groep. Stolwerk Metaal is in 1967 opgericht door de vader van Ronald Stolwerk. Het is een bekende Bredase internationale handelsonderneming in ferro en non-ferro metalen. Rassers Advocaten wenst Ronald Stolwerk veel succes met de toekomst en dankt Victor Edel en Peter Zevenbergen van Van Oers Corporate Finance voor de (wederom) prettige samenwerking.

11 mei 2020

Ondanks contract toch geen beroep op contract

Normaliter is het zo dat als een vennootschap rechtsgeldig is vertegenwoordigd bij het sluiten van een overeenkomst met een contractspartij, die vennootschap gebonden is aan die overeenkomst

3 apr. 2020

Onmiddellijke voorzieningen bij ruziezoekende en niet meewerkende bestuurders/aandeelhouders

Met enige regelmaat worden bestuurders die ineen enquêteprocedure door de Ondernemingskamer worden genoemd (“OK-bestuurder”) geconfronteerd met bestuurders of betrokkenen die weigeren mee te werken of ruzie zoeken. Een vrij extreem voorbeeld was de ZED+ zaak waarin de OK-bestuurder zelfs in Spanje werd gearresteerd. Recentelijk heeft de Ondernemingskamer in meerdere beschikkingen zich genoodzaakt gezien in te grijpen (op verzoek van de vennootschap en de OK-bestuurder); het lijkt daarmee een trend. Vorig jaar nog oordeelde (verzuchtte) de Ondernemingskamer met zoveel woorden dat het voor de juiste toepassing van het enquêterecht en de effectiviteit van de in dat kader te treffen onmiddellijke voorzieningen van belang is dat er voldoende geschikte personen bereid zijn om de functie van OK-bestuurder te vervullen. Dat wordt geweld aangedaan als de OK-bestuurder continue wordt bestookt met verwijten, scheldkanonnades en aansprakelijkstellingen. De OK heeft enkele mogelijkheden om ruziezoekende en soms zelfs diffamerende bestuurders aan te pakken op verzoek van de vennootschap/OK-bestuurder. Het belang van de vennootschap staat daarbij voorop. In mijn wenk onder een uitspraak van de Ondernemingskamer van 27 november 2019, waarin de OK-bestuurder ook belaagd werd door de nodige verwijten, scheldmails en aansprakelijkstellingen, bespreek ik de mogelijkheden. Zie Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2020/20.

6 mrt. 2020

Taak van toezichthouders bij een stichting

De taak van een raad van toezicht/commissarissen (“RvT”) bij een stichting is op dit moment nog niet wettelijk omlijnd. De statuten bepalen doorgaans wat de taak van de RvT is. Rechtspraak en literatuur hebben de rol van de RvT nader ingevuld: de raad van toezicht/commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat het bestuur met raad terzijde (adviserende rol). De RvT bij een stichting dient zich bij de taakvervulling te richten naar het belang van de stichting, meer in het bijzonder op toezicht op verwezenlijking van het stichtingsdoel. Daarbij dient de RvT de belangen van alle betrokken stakeholders in acht te nemen. In diverse sectorale regels zijn regelmatig aanvullende of specifieke taken en bevoegdheden aan een RvT toebedeeld, zoals bij zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Kort en goed kan van de leden van de RvT een actieve houding worden verwacht. Niet in de laatste plaats geldt dat bij het overtreden door het bestuur van interne regels en bij tegenstrijdig belangsituaties. Met name in het laatste geval ligt er een specifieke taak voor de RvT (die ook wet zal worden, zie hierna). Ook dient de RvT toe te zien op het naleven van de administratieplicht door het bestuur. Om de toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen zal de RvT actief moeten vragen om informatie van het bestuur. Met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491) gaat het nodige veranderen voor stichtingen. Met dit wetsvoorstel wordt onder meer beoogd de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij not-for-profit organisaties te verbeteren. Op 28 januari 2020 is er een gewijzigd voorstel van wet door de Tweede Kamer aangenomen, waarin het voorgaande met zoveel woorden in de wet wordt verankerd. Het wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer. Zie voor een nadere analyse - in een geval waarin de RvT nalatig was - mijn wenk bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (OK) van 26 november 2019, RO 2020/10. [link]

6 feb. 2020

Bestuurder aansprakelijk voor achterstallig loon

Onder omstandigheden kan een bestuurder aansprakelijk zijn als zijn onderneming (BV of NV) vorderingen onbetaald laat. Dan moet de bestuurder wel persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld daarvan is indien de bestuurder bewust een toestand in het leven roept die betaling van die verplichting verhindert, zoals het leeghalen van een vennootschap en selectieve (wan)betaling. Als een bestuurder op het moment dat hij een handeling doet ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vennootschap die onbetaalde vordering moet betalen; kan hij daarvoor aansprakelijk zijn. Daarvan was volgens de rechtbank Amsterdam sprake op het moment dat de bestuurder een dividenduitkering uitbetaalde aan de aandeelhouders terwijl hij toen rekening diende te houden met een vordering tot betaling van achterstallig loon. Zie mijn kritische wenk op deze uitspraak in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2020/5.

14 jan. 2020

Rassers begeleidt AED-partner

Rassers feliciteert (de aandeelhouders van) cliënte AED Partner met de aansluiting bij SK FireSafety Group. AED-Partner is de grootste en merkonafhankelijke leverancier van AED’s in de Benelux. Zij sluit zich nu aan bij SK FireSafety Group die zich specialiseren in het leveren van producten en systemen voor de (brand)veiligheid voor onder meer MKB, overheid, onderwijs en high risk bedrijven. Medio december 2019 is de transactie afgerond. Annemarie Beljaars en Günes Güntekin van Rassers begeleidden de aandeelhouders en AED Partner in het gehele traject en wensen de samenwerkende partners veel succes in de toekomst. Zie bijgevoegd persbericht

8 jan. 2020

Bestuurder niet aansprakelijk maar toch geen kostenvergoeding

Hoofdregel van ons procesrecht is dat de partij die in de procedure ongelijk krijgt, niet alleen zijn eigen proceskosten maar ook die van de wederpartij moet dragen. Dat kan anders zijn in speciale gevallen, bijvoorbeeld bij nodeloze kosten. Dat kwam bestuurders duur te staan in een procedure waarbij de curator hen aansprakelijk stelde voor het boedeltekort van de failliete vennootschap. Omdat die bestuurders nalieten om tijdig opheldering te geven over de oorzaken van het faillissement en informatie aan te curator te geven, zag de curator zich genoodzaakt om dan maar een procedure tegen hen te starten. Zo tegen het einde van de procedure kwam eindelijk het bewijs boven tafel en bleken er andere oorzaken voor het faillissement te zijn dan bestuurdersaansprakelijkheid. Maar toen was men al bijna aan het einde van de dure procedure. Hoewel de rechtbank de bestuurder dus niet aansprakelijk oordeelde, en de curator de procedure verloor, krijgen de bestuurders hun eigen kosten niet vergoed. Ze hadden volgens de rechtbank veel eerder de informatie en het bewijs moeten verstrekken (dan was een procedure ook niet nodig geweest). Zie verder mijn juridische analyse in het tijdschrift Rechtspraak Insolventie 2019/96 en Rechtspraak Ondernemingsrecht 2019/72[link]

15 okt. 2019

VANGNET 60-PLUSSERS WORDT VERLENGD

De IOW wordt verlengd omdat de regering oudere werknemers niet in een financieel gat wil laten vallen. Wat is een IOW-uitkering? De IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) biedt tijdelijk een inkomensvoorziening aan oudere werklozen van wie de WW- of de WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij dan aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze normaal gesproken eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen hebben zij recht op een IOW-uitkering totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. Aanvankelijk zou de IOW-uitkering per 1 januari 2020 aflopen, maar deze wordt nu verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Deze veredelde bijstandsuitkering is daardoor tot 1 januari 2026 toegankelijk nu de maximale duur van de WW-uitkering 24 maanden is. Waarom is dit belangrijk? Oudere werknemers gaan niet graag akkoord met een beëindigingsregeling, omdat zij vrezen geen werk meer te vinden en na de WW-uitkering niet in de bijstand komen omdat ze bijvoorbeeld een eigen huis met overwaarde hebben of een partner die nog wat verdient. Door de verlenging is er voor oudere werknemers extra zekerheid, waardoor ze mogelijk wel kunnen instemmen met een beëindigingsregeling. Wilt u meer over deze blog weten dan kunt u contact opnemen met Roos Kreijenbroek, telefoon 076- 5136188, email: kreijenbroek@rassers.nl

22 aug. 2019

Onthouden van zogenoemde ‘corporate opportunities’

Een vast omlijnde definitie van een corporate opportunity kent ons recht niet. In rechtspraak wordt een corporate opportunity omschreven als een mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft. Die plicht is niet in de wet opgenomen. Maar: uit art. 2:9 BW en art. 2:8 BW vloeit voort dat een bestuurder een corporate opportunity dient aan te wenden ten behoeve van de vennootschap (en niet zichzelf). Als hij dat niet doet, schiet de bestuurder tekort in de uitoefening van de hem wettelijk opgedragen taak tot behoorlijk bestuur en kan hij aansprakelijk zijn. Het bestuur kan dus worden aangesproken op het laten vallen van een corporate opportunity niet bij de vennootschap maar een andere vennootschap of onderneming.

4 jul. 2019

Rassers feliciteert haar cliënte FDC met de overname door Van Loon

Rassers feliciteert haar cliënte FDC Breda met de overname door het Dordrechtse verzekeringsbedrijf Van Loon. Met ingang van juli 2019 is deze transactie juridisch afgerond. De samenvoeging voortgekomen vanuit de ambitie om alle klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. “Bundeling van deskundigheid, ICT-oplossingen, aanbod van producten en de gezamenlijke kwaliteiten versterken de huidige activiteiten”, aldus Marcel van Loon, algemeen directeur van koper. Mr. Annemarie Beljaars van Rassers begeleidde FDC in het gehele traject.

4 jul. 2019

Rassers feliciteert haar cliënte Elektravon met de overname door De Groot Installatiegroep

Rassers feliciteert het familiebedrijf Elektravon (elektrotechnisch installatiebedrijf in Naaldwijk en Breda met expertise in onder meer tuinbouw) met de overname op 28 juni 2019 door De Groot Installatiegroep (een internationaal kunststof – en metaalbedrijf uit onder meer Boxtel). Met deze strategische overname verstevigt De Groot Installatiegroep haar positie als één van de grootste installatiebedrijven in Nederland. Alle 160 medewerkers gaan mee over en de vestigingen blijven gehandhaafd, zodat de dienstverlening aan de relaties optimaal blijft gewaarborgd. Mr. Annemarie Beljaars en mr. Marian Csillag van Rassers begeleidden de verkopende aandeelhouders van Elektravon Wim Avontuur en Ad van den Akker in het gehele traject en wensen hen veel succes. Zie ook: https://fd.nl/ondernemen/1307058/drents-installatiebedrijf-neemt-brabantse-branchegenoot-over

14 mei 2019

Rassers feliciteert haar cliënte Rompa Group met de overname van ITB Group

Rassers feliciteert haar cliënte Rompa Group (internationaal opererend specialist in kunststofproducten (inclusief electronika) en plasticverpakkingen uit Tilburg) met de overname van ITB Group

18 mrt. 2019

Afdwingen van stukken via de raadsheer-commissaris bij een enquêteprocedure?

Bij een procedure is de een partij nog wel eens afhankelijk van stukken die een andere partij heeft en die de ene partij graag wil inzien.

25 feb. 2019

Vacature: overname-advocaat

Wij zoeken een gedreven gevorderde advocaat-stagiaire of beginnend advocaat-medewerker overnamepraktijk. Informatie over deze vacature is in te winnen bij mr. Annemarie Beljaars, via beljaars@rassers.nl of 076-5136136. Schriftelijke reacties met curriculum vitae graag per e-mail naar onze manager P&O, Cynthia Castelein: castelein@rassers.nl.

13 nov. 2018

Rassers Advocaten begeleidt MK2 bij overname door Kinly

MK2 - specialist in audio visuele conferenties – is overgenomen door Kinly (bundeling van VisionsConnected uit Amsterdam en Viju uit Noorwegen en participatie van Avedon Capital Partners).

17 sep. 2018

CVS verwerft opnieuw dierenkliniek in Friesland, Rassers begeleidt

Op 6 september 2018 heeft CVS Group in Nederland wederom een dierenkliniek verworven: Dierenkliniek Fischer te Bolsward.

6 sep. 2018

Tentoonstelling Recht in Beeld is geopend

Woensdag 5 september 2018 is niet alleen Breda Photo geopend maar ook de tentoonstelling van LawStreet Breda.

5 sep. 2018

Vacature: Advocaat commerciële contracten

Voor het team commerciële contracten zijn wij op zoek naar een gedreven: Advocaat commerciële contracten

12 jul. 2018

Pas op met het sluiten van een overeenkomst met een ‘special purpose vehicle’

Niet zelden worden bij het sluiten van overeenkomsten tot samenwerking of bij overnames nieuwe opgerichte vennootschappen gebruikt – special purpose vehicles “SPV”– gebruikt.

18 jun. 2018

Rassers feliciteert haar cliënte One of A Kind Technologies

Rassers advocaten feliciteert haar cliënte One of A Kind Technologies met de samenwerking met investeerder Gimv.

3 mei 2018

Wanbeleid OK betekent nog geen bestuurdersaansprakelijkheid

In een uitspraak van 2 augustus 2017 heeft de rechtbank Amsterdam een verrassend gevolg gegeven aan het oordeel van de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof te Amsterdam dat er sprake was van wanbeleid bij de Nederlandse vennootschap Cancun II BV.

2 mrt. 2018

Veilingverkoop en advies OR

Bij verkoop van een bedrijf zijn er verschillende momenten waarop een ondernemer zich tot de ondernemingsraad (OR) kan wenden.