Onze updates -

Nieuws

  • 99 resultaten
  • Reset filters
23 jan. 2020

Algemene voorwaarden: battle of forms

Bij het opstellen van algemene voorwaarden, stellen cliënten dikwijls de vraag: “Wat nu als de andere partij háár algemene voorwaarden van toepassing verklaart? Hoe komen wij daar dan onder uit?” Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de partij waarmee u zaken doet / gaat doen, uw offerte bevestigt met een e-mail waarin onderaan naar de eigen voorwaarden wordt verwezen (door bijvoorbeeld ook een verwijzingszin met een hyperlink) of dat de andere partij uw algemene voorwaarden niet accepteert. We noemen deze problematiek “de battle of forms”. Indien hier sprake van is, biedt artikel 6:225 lid 3 BW voor het Nederlandse recht uitkomst: de algemene voorwaarden waar het eerst naar is verwezen zijn van toepassing, tenzij toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt afgewezen in de aanvaarding van de overeenkomst. Hiervoor wordt de term “first shot rule” gebruikt. Kort gezegd: het is dus zaak altijd de eerste partij te zijn die haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart. En indien de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden verwijst, deze expliciet van de hand te wijzen. Indien de andere partij toch ‘wint’, dan kunt u altijd proberen te onderhandelen en de meest ongunstige bepalingen proberen te schrappen of wijzigen. Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dient u dan in de offerte / overeenkomst op te nemen. Een praktisch voorbeeld Een aantal weken geleden heeft de rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam , 27 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9364) uitspraak gedaan in een zaak waarin een aanbesteder (hierna: “Aanbesteder”) in de uitnodiging tot het doen van een aanbod (het verzoek om een offerte) naar haar eigen algemene voorwaarden verwees. Een aannemer (hierna: “Aannemer”) die hier op in ging, verstrekte een offerte en verklaarde daarbij de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Partijen verwijzen dus naar verschillende sets algemene voorwaarden, waardoor hier sprake is van ‘de battle of forms’. De uitnodiging van Aanbesteder aan Aannemer van het doen van een aanbod is hier het ‘first shot’. Aanbesteder heeft als eerste haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In haar offerte heeft Aannemer vervolgens weliswaar de Metaalunievoorwaarden van toepassing verklaard, echter de door Aanbesteder toepasselijk verklaarde voorwaarden zijn niet uitdrukkelijk verworpen. Ook het feit dat partijen al langer zaken met elkaar deden waarbij voorheen de algemene voorwaarden van Aannemer van toepassing waren, doet hieraan niet af. De rechtbank concludeert dat het voorgaande betekent dat de algemene voorwaarden van Aanbesteder toepasselijk zijn en de Metaalunievoorwaarden en de standaardvoorwaarden van Aannemer niet. Het enkel overrulen van de ‘first shot’ door verwijzing naar uw eigen algemene voorwaarden, betekent dus niet dat u daarmee de eerst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand wijst. Daar is écht het uitdrukkelijk van de hand wijzen voor nodig. Tot slot Heeft u vragen over bovenstaande materie of over andere aspecten van het contractenrecht? Dan kunt u contact opnemen met Mischa Mackaaij, e-mail mackaaij@rassers.nl , telefoonnummer 076-5 136 133.

20 jan. 2020

Uw fiets wordt verwijderd door de gemeente! Wat nu?

Velen van u hebben het al eens meegemaakt dat de gemeente uw (schijnbaar) onjuiste geparkeerde fiets heeft verwijderd. Maar de vraag is nu of dat zomaar mag en kan. Het antwoord is nee.

14 jan. 2020

Rassers begeleidt AED-partner

Rassers feliciteert (de aandeelhouders van) cliënte AED Partner met de aansluiting bij SK FireSafety Group. AED-Partner is de grootste en merkonafhankelijke leverancier van AED’s in de Benelux. Zij sluit zich nu aan bij SK FireSafety Group die zich specialiseren in het leveren van producten en systemen voor de (brand)veiligheid voor onder meer MKB, overheid, onderwijs en high risk bedrijven. Medio december 2019 is de transactie afgerond. Annemarie Beljaars en Günes Güntekin van Rassers begeleidden de aandeelhouders en AED Partner in het gehele traject en wensen de samenwerkende partners veel succes in de toekomst. Zie bijgevoegd persbericht

14 jan. 2020

Spoedwet aanpak stikstof; oplossing of niet?

Op 1 januari jl. is de Spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een aantal wijzigingen van de Wet natuurbescherming (Wnb), waarmee extra instrumenten in het leven worden geroepen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het is de bedoeling dat hierdoor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken en die geraakt zijn door de PAS-uitspraken weer doorgang kunnen vinden. In deze blog worden de vijf belangrijkste wijzigingen uit de Spoedwet besproken.

8 jan. 2020

Bestuurder niet aansprakelijk maar toch geen kostenvergoeding

Hoofdregel van ons procesrecht is dat de partij die in de procedure ongelijk krijgt, niet alleen zijn eigen proceskosten maar ook die van de wederpartij moet dragen. Dat kan anders zijn in speciale gevallen, bijvoorbeeld bij nodeloze kosten. Dat kwam bestuurders duur te staan in een procedure waarbij de curator hen aansprakelijk stelde voor het boedeltekort van de failliete vennootschap. Omdat die bestuurders nalieten om tijdig opheldering te geven over de oorzaken van het faillissement en informatie aan te curator te geven, zag de curator zich genoodzaakt om dan maar een procedure tegen hen te starten. Zo tegen het einde van de procedure kwam eindelijk het bewijs boven tafel en bleken er andere oorzaken voor het faillissement te zijn dan bestuurdersaansprakelijkheid. Maar toen was men al bijna aan het einde van de dure procedure. Hoewel de rechtbank de bestuurder dus niet aansprakelijk oordeelde, en de curator de procedure verloor, krijgen de bestuurders hun eigen kosten niet vergoed. Ze hadden volgens de rechtbank veel eerder de informatie en het bewijs moeten verstrekken (dan was een procedure ook niet nodig geweest). Zie verder mijn juridische analyse in het tijdschrift Rechtspraak Insolventie 2019/96 en Rechtspraak Ondernemingsrecht 2019/72[link]