Onze updates -

Nieuws

  • 38 resultaten
  • Reset filters
18 aug. 2020

Rassers Advocaten begeleidt verkoop Stolwerk Metaal

Annemarie Beljaars-Vink en Fred Froger van Rassers advocaten hebben eigenaar Ronald Stolwerk van Stolwerk Metaal begeleid bij de verkoop van het bedrijf aan Raak Metals Groep. Stolwerk Metaal is in 1967 opgericht door de vader van Ronald Stolwerk. Het is een bekende Bredase internationale handelsonderneming in ferro en non-ferro metalen. Rassers Advocaten wenst Ronald Stolwerk veel succes met de toekomst en dankt Victor Edel en Peter Zevenbergen van Van Oers Corporate Finance voor de (wederom) prettige samenwerking.

12 jun. 2020

Philip Vroegrijk per 1 juli 2020 benoemd tot partner

Philip Vroegrijk wordt per 1 juli 2020 partner bij Rassers Advocaten. Philip is zijn carrière in 2008 begonnen bij AKD in Breda. Na aldaar vier jaar te hebben gewerkt, is hij overgestapt naar een middelgroot advocatenkantoor. Daar heeft hij enkele jaren gewerkt in de insolventiepraktijk en is zich vervolgens steeds meer gaan bezighouden met het ondernemingsrecht. Philip heeft in dit verband de Grotius-opleiding Vennootschap- en Ondernemingsrecht gevolgd en met succes afgerond. Op 1 januari 2016 heeft hij de overstap naar Rassers Advocaten gemaakt. Philip heeft zich bij Rassers Advocaten verder gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, overnamegeschillen en procedures voor de Ondernemingskamer. In deze praktijk komt zijn insolventieachtergrond en zijn financiële kennis goed van pas. Philip zal de komende jaren gaan werken aan een verdere uitbouw van de litigationpraktijk van Rassers Advocaten. Rassers Advocaten is zeer verheugd met deze benoeming en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.“

11 mei 2020

Ondanks contract toch geen beroep op contract

Normaliter is het zo dat als een vennootschap rechtsgeldig is vertegenwoordigd bij het sluiten van een overeenkomst met een contractspartij, die vennootschap gebonden is aan die overeenkomst

1 mei 2020

Beroep op onvoorziene omstandigheden in verband met coronacrisis afgewezen

In een eerdere blog https://rassers.nl/nl/nieuws/het-corona-virus-enkele-contractuele-aandachtspunten-voor-ondernemers) schreven wij welke contractuele aandachtspunten voor ondernemers gelden in verband met het coronavirus. Wij bespraken dat het virus een grote impact heeft op de economie en dat dit wellicht kan betekenen dat bepaalde verplichtingen uit lopende overeenkomsten niet (tijdig) kunnen worden nagekomen, waardoor mogelijk schade wordt geleden. Wij gaven aan dat er onder deze omstandigheden wellicht een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden kan worden gedaan. Op dat moment was het nog niet duidelijk of een beroep op onvoorziene omstandigheden specifiek in verband met de coronacrisis kans van slagen had. Inmiddels druppelen de eerste uitspraken hierover binnen. Uitspraak voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam In deze zaak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2406 ] draaide het om de vraag of tussen partijen een Transaction Agreement in verband met een overname tot stand was gekomen, en zo niet, of de fee van 30 miljoen euro die in dat geval verschuldigd zou zijn, moest worden gewijzigd of verminderd in verband met de coronacrisis. In dit kader werd ook een beroep op onvoorziene omstandigheden gedaan. De voorzieningenrechter oordeelde dat geen Transaction Agreement tot stand was gekomen. Tussen partijen was niet in geschil dat zij overeengekomen waren dat bij het niet-totstandkomen van de Transaction Agreement een fee van 30 miljoen euro verschuldigd was. De gedaagde stelde echter dat deze fee verminderd of gewijzigd diende te worden vanwege de coronacrisis. De voorzieningenrechter volgde dit standpunt niet. De coronacrisis vormt volgens de voorzieningsrechter in geval van een overname weliswaar een onvoorziene omstandigheid, maar niet een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan geen ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst mag worden verwacht. De voorzieningenrechter overwoog namelijk dat de fee was bedoeld om partijen aan te sporen tot het aangaan van de transactie en om risico’s tussen hen te verdelen. Indien de fee zou worden verminderd zou dit het makkelijker maken af te zien van de transactie en dit zou het doel van de fee doorkruisen. Als de gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk blijken mee te vallen, lijkt de fee van 30 miljoen wellicht hoog, maar de voorzieningenrechter was van mening dat dit hetgeen was wat partijen redelijk vonden. Het beroep op onvoorziene omstandigheden werd aldus afgewezen. Conclusie Partijen zullen bij het aangaan van een overeenkomst in het algemeen geen rekening hebben gehouden met het coronavirus en de ingrijpende gevolgen hiervan. Indien een partij in verband met de coronacrisis grote financiële of operationele problemen ondervindt, kan een beroep op onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat een rechter de overeenkomst zodanig wijzigt dat een risicoverdeling van bijvoorbeeld 50/50 gezien de omstandigheden redelijk is. Uit voorgaande uitspraak volgt dat een beroep op het wijzigen van de overeenkomst op grond van de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid in dit specifieke geval echter niet slaagt, nu het doel van de te wijzigen bepaling al een ingrijpendere risicoverdeling inhield. Deze uitspraak betekent echter niet dat dit voor alle gevallen geldt. Er dient altijd naar de specifieke omstandigheden te worden gekeken. Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, neem dan contact op met advocaten Philip Vroegrijk of Fleur Konings van onze sectie Ondernemingsrecht.

8 apr. 2020

Noodwet maakt virtuele vergadering van aandeelhouders mogelijk

In verband met de coronacrisis hebben vele bedrijven de afgelopen weken hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen voorlopig geschrapt. De wet schrijft namelijk een fysieke algemene vergadering voor. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen is zo’n fysieke vergadering met alle aandeelhouders wellicht lastig te organiseren. Het houden van een volledig virtuele vergadering is volgens de wet voor de meeste rechtspersonen nog niet mogelijk, aanwezigheid is daarbij vereist. Overigens is voor de gewone besloten vennootschappen soms in de statuten al de mogelijkheid verwerkt dat men niet altijd fysiek bij elkaar hoeft te komen en dat – als de aandeelhouders het daarmee eens zijn – een andere vorm voor een aandeelhoudersvergadering mogelijk is. Ondanks het verbod op bijeenkomsten is het van belang dat algemene vergaderingen van aandeelhouders ook voor de overige gevallen toch door kunnen gaan. De afgelopen weken hebben verschillende brancheverenigingen het kabinet gevraagd een tijdelijke wetswijziging door te voeren, zoals ook in andere Europese landen is gebeurd. De noodwet Onlangs heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt dat een noodwet het nu mogelijk gaat maken dat beleggers en bedrijven helemaal online bij elkaar kunnen komen. Het ministerie schrijft dat "het op verschillende terreinen mogelijk wordt om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden”. Het bestuur van de rechtspersoon kan derhalve besluiten een online vergadering (via livestream) te houden. Het ministerie geeft aan dat het wel van belang blijft dat aandeelhouders de mogelijkheid houden om vragen te kunnen stellen. Een voorwaarde om online vergaderingen te laten plaatsvinden is dan ook dat aandeelhouders deze vragen vooraf kunnen stellen dat deze beantwoord moeten worden gedurende de vergadering. De noodwet regelt verder dat wanneer een lid of aandeelhouder niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan de online vergadering, de genomen besluiten toch rechtsgeldig zijn. Daarnaast krijgt het bestuur de mogelijkheid de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen. Deze noodwet gaat niet alleen voor beursvennootschappen en verenigingen gelden, ook coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen en verenigingen van eigenaars die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden vallen eronder. Inwerkingtreding? Het is de bedoeling dat de noodwet zo snel mogelijk in werking zal gaan treden, desondanks dient het normale wetgevingstraject te worden doorlopen waardoor het wetsvoorstel nog voor advies langs de Raad van State moet en zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel moeten goedkeuren. Het is derhalve nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat en hoe lang deze noodwet werking zal hebben. Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze sectie Ondernemingsrecht.