Praktisch Procederen - Final Offer Arbitration

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

 

Deze blog van onze nieuwe blogreeks gaat over een (in Nederland) nog relatief onbekende wijze van geschilbeslechting, genaamd "Final Offer Arbitration". Bij deze vorm van geschilbeslechting kiest de arbiter of de rechter één van de door partijen ingebrachte (redelijke) biedingen, om hiermee een einde te maken aan het geschil. In deze blog gaan wij nader in op deze vorm van geschillenbeslechting die zich in één van onze procedures voor de overheidsrechter heeft voorgedaan.

 

Wat was het geval?

In de zaak waarin deze vorm van geschilbeslechting zich voordeed, bestond tussen partijen een geschil over de verplichting tot betaling van openstaande facturen. De eisende partij stelde zich op het standpunt dat de facturen integraal moesten worden betaald, terwijl de gedaagde partij zich op het standpunt stelde niets te zijn verschuldigd. Nadat de dagvaarding en de conclusie van antwoord en zelfs een conclusie van re- en dupliek waren ingediend, vond een zitting (comparitie van partijen) plaats. Zoals gebruikelijk maakte de rechter van de gelegenheid gebruik om te bezien of partijen tot een minnelijke oplossing konden komen. Partijen kwamen er 'op de gang' echter niet uit.

 

Final Offer Arbitration

De rechter deed vervolgens aan de partijen en hun raadslieden de suggestie om Final Offer Arbitration toe te passen. Dit houdt in dat beide partijen een (voor elkaar onbekende) bieding aan de rechter overhandigen, waarna de rechter voor één van deze biedingen kiest en deze keuze bindend is. De rechter kijkt bij de afweging van deze keuze naar twee zaken, namelijk naar de redelijkheid van de bieding en naar diens voorlopige oordeel in de voorliggende zaak. Indien een bieding niet redelijk is, bijvoorbeeld in het geval van de eiser het volledig gevorderde bedrag of in het geval van de gedaagde een bieding van nihil, dan kiest de rechter automatisch voor de bieding van de andere partij. Indien twee redelijke biedingen worden ingediend, dan geeft het voorlopige oordeel van de rechter over de zaak de doorslag.

 

De zitting in onze zaak werd geschorst zodat partijen overleg konden plegen met hun raadslieden. Tijdens dit overleg werden partijen genoodzaakt om kritisch te kijken naar hun proceskansen en om een bieding te formuleren die in hun ogen recht deed aan die proceskansen en die daarmee ook redelijk zou zijn in de ogen van de rechter. Namens de eisende partij hebben wij een bieding geformuleerd op een afgerond bedrag dat 83% van de oorspronkelijke vordering (inclusief rente en kosten) bedroeg. Nadat partijen hun bieding op gesloten wijze aan de rechter hadden overhandigd, heeft de rechter de zitting geschorst. Na de schorsing liet de rechter aan de partijen weten dat beide partijen een redelijke bieding hadden uitgebracht, maar dat het voorlopig oordeel van de rechter in deze zaak uiteindelijk de keuze op de bieding van de eisende partij had doen uitkomen.

 

Vastlegging

De uitkomst van deze geschillenbeslechting is vervolgens bij wijze van vaststellingsovereenkomst in het proces-verbaal van de zitting neergelegd en door partijen ondertekend. Na betaling zijn de partijen finaal jegens elkaar gekweten en is de procedure doorgehaald.

 

Tot slot

Final Offer Arbitration biedt een uitkomst in de gevallen waarin partijen niet zelf tot een minnelijke oplossing kunnen komen, maar zij wel bereid zijn om hier door een onafhankelijke derde een beslissing in te laten nemen. Deze vorm van geschillenbeslechting is geschikt voor tijdens een juridische procedure of arbitrage, maar ook in aanloop naar een dergelijke procedure. Heeft u zelf een geschil met uw wederpartij en denkt u eraan om een poging te wagen om dit geschil via een regeling op te lossen en/of heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht.