Omgevingswet - inleiding

Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2022 -na een totstandkomingsperiode van bijna 10 jaar- de Omgevingswet in werking. Deze datum zou voldoende ruimte moeten geven om het wetgevingsproces af te ronden, het digitale stelsel (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten en honderden AMvB's en ministeriële regelingen. Onder het huidige omgevingsrechtelijke systeem beoogt iedere wet een bepaalde sector van de fysieke leefomgeving te beschermen. Zo is bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming gericht op de bescherming van onder meer natuurwaarden in Natura 2000-gebieden en beoogt de Wet milieubeheer onder meer de omgeving van een inrichting te beschermen. In de praktijk hebben alle activiteiten binnen de fysieke leefomgeving invloed op elkaar.

Met de Omgevingswet wordt getracht tot overzichtelijke en efficiënte regels voor een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving te komen. De nieuwe wet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast vormt energie een integraal onderdeel van het omgevingsbeleid. De nieuwe wet moet ook zorgen voor kortere besluitvormingsprocedures. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat vrijwel alle bestaande regelgeving over ruimtelijke ordening op de schop. De bundeling en de procedurele veranderingen zouden moeten leiden tot het beperken van onderzoekslasten en het besparen van kosten.

Het doel van de Omgevingswet is:

  • het bereiken van een balans tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en de instandhouding hiervan;
  • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Voor het bereiken van die balans op lokale schaal krijgen de verschillende overheden meer afwegingsruimte. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. De doelen van de wet zijn gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en het beschermen en verbeteren van het leefmilieu.

Om de doelen uit de Omgevingswet te bereiken zijn in de Omgevingswet zes kerninstrumenten genoemd: omgevingsvisies, programma's, decentrale algemene regels (waaronder het omgevingsplan), algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

De nieuwe wet stelt vastgoedontwikkelaars, retailers, het bedrijfsleven, burgers, gemeenten en provincies voor grote nieuwe uitdagingen. Een goede voorbereiding op de nieuwe wetgeving is nodig. Wat verandert er? Wat zijn de consequenties van de nieuwe wetgeving? Hoe worden de kerninstrumenten vormgegeven? Waarmee kunt u nu al rekening houden? Via blogs op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet, specifiek gericht op ondernemers. Wij denken graag met u mee over wat voor u de gevolgen zijn van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Indien u nader geïnformeerd wilt worden over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met de advocaten van de sectie Bouwrecht en Bestuursrecht, Marnix Wolf (wolf@rassers.nl, 076-5 136 127), Elke Wouters (wouters@rassers.nl, 076-5 136 175) en Lieke Prinsen (prinsen@rassers.nl, 076-5 136 121).