Omgevingswet

10 jun. 2021

Warmtetransitie onder de nieuwe Omgevingswet en de Warmtewet 2

Een van de doelstellingen van het Klimaatakkoord houdt in dat in 2050 in totaal 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. De nieuwe Omgevingswet en de nieuwe Wet collectieve warmtesystemen (hierna: Warmtewet 2) hebben een cruciale rol bij het behalen van deze doelstelling. In deze blog wordt uiteengezet welke rol bedrijven in dat kader kunnen vervullen.

25 mei 2021

Coördinatie onder de Omgevingswet

Voor het realiseren van een project zijn vaak meerdere besluiten van de overheid nodig. In dergelijke situaties is het mogelijk om de benodigde besluiten te coördineren.

15 mrt. 2021

Omgevingswet - Het omgevingsplan

In het Omgevingsplan, een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, formuleert een gemeente ingevolge artikel 2.4 van de Omgevingswet alle regels over de fysieke leefomgeving binnen haar grondgebied. In vergelijking met de periode voor de Omgevingswet is de grootste verandering dat er per gemeente nu één Omgevingsplan komt met een brede reikwijdte.

22 feb. 2021

Omgevingswet - De vergunning voor de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit

Onder het huidige wettelijk stelsel is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunningplicht voor diverse activiteiten neergelegd.

16 feb. 2021

Omgevingswet - de zes kerninstrumenten

Zoals in onze blog Omgevingswet - inleiding reeds aangegeven, worden onder het regime van de nieuwe Omgevingswet zes nieuwe kerninstrumenten in het leven geroepen. In deze blog wordt -kort- ingegaan op deze instrumenten. Om deze theorie praktisch uit te leggen, zal ieder instrument worden toegelicht aan de hand van hetzelfde voorbeeld; wat kan dit kerninstrument betekenen voor een ondernemer met plannen voor de bouw van een hotel?