Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

Op dinsdag 14 mei is de veelbesproken Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet ziet op kwaliteitsborging en versterking van de positie van de opdrachtgever.

Gevolgen van de wet voor aannemers
Deze wet brengt in zowel het publiekrecht als het privaatrecht de nodige veranderen met zich mee. In deze blog worden kort enkele privaatrechtelijke gevolgen van de wet benoemd waarbij ook kort wordt stilgestaan bij de inwerkingtreding van de wet. Met inwerkingtreding van de wet worden diverse artikelen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangepast. Enkele grote wijzigingen zien onder andere op dossieropbouw, verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer, verruiming van de informatie- en waarschuwingsplicht van de aannemer en de wijziging van de 5%-regeling.

Dossieropbouw
De aannemer dient, na inwerkingtreding van deze wet, een dossier bij te houden dat bij oplevering wordt overgelegd. Het dossier moet volledig inzicht geven in het nakomen van de aannemingsovereenkomst en dient de contractstukken te bevatten alsmede informatie over het gebruik en onderhoud van het werk.

Verruiming aansprakelijkheid aannemer
De aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering wordt verruimd. Onder de huidige wet is de aannemer na oplevering niet aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden. Op grond van de nieuwe wet is de aannemer straks wel aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Het bewijsrisico ligt bij de aannemer waardoor straks hij sneller aansprakelijk kan worden gesteld voor verborgen gebreken.

Verruiming informatie- en waarschuwingsplicht
Ook de informatieplicht van de aannemer wordt verruimd met inwerkingtreding van de nieuwe wet. De aannemer dient de opdrachtgever te informeren over verzekeringen en andere zekerheden of garanties, die hij heeft afgesloten om de risico’s voor de opdrachtgever zoveel mogelijk weg te nemen. Deze informatie moet schriftelijk en ondubbelzinnig aan opdrachtgever worden verstrekt. Deze informatieplicht is van toepassing op aannemingsovereenkomsten die zien op de realisatie van een woning voor een particuliere opdrachtgever. De waarschuwingsplicht van de aannemer wordt ook aangescherpt. De aannemer dient de opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en moet wijzen op de gevolgen van die onjuistheden voor het nakomen van de aannemingsovereenkomst.

Wijziging 5%-regeling  
Met inwerkingtreding van de wet verandert ook de 5%-regeling voor de bouw van woningen. Kort samengevat mag de notaris het bedrag dat in depot is gestort pas aan de aannemer uitkeren op het moment dat de notaris schriftelijk bewijs heeft ontvangen van de aannemer waaruit blijkt dat de hij heeft gewezen op het opschortingsrecht van de opdrachtgever en de opdrachtgever van dit opschortingsrecht geen gebruik wenst te maken.  

Wat nu?
Volgens het in januari gesloten bestuursakkoord, zal de wet op de beoogde datum 1 januari 2021 in werking treden. Omdat in het bestuursakkoord voorwaarden worden gesteld aan de inwerkingtreding van de wet, kan het zijn dat de wet later pas ingaat. Voor de inwerkingtreding moet er voldoende vertrouwen zijn dat de invoering van het stelsel leidt tot een betere bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet zal de werkwijze in het stelsel worden beproefd in de praktijk door middel van proefprojecten. Dit zal met name gaan over het publiekrechtelijke deel van de wet, die een heel nieuw systeem van privaat bouwtoezicht middels “kwaliteitsborgers” introduceert ter vervanging van een groot deel van het gemeentelijke bouwtoezicht. Wanneer de wet in werking treedt, zal deze eerst alleen van toepassing zijn op eenvoudige bouwprojecten en pas later ook op zwaardere projecten. Er is nog  voldoende tijd voor de bouwpraktijk om zich op deze wet voor te bereiden.

Indien u nader geïnformeerd wilt worden over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Rebecca van der Lugt, per e-mail (lugt@rassers.nl) of telefonisch op 076-5 136 198 dan wel met de andere advocaten van de sectie Bouw en Vastgoed.

Rebecca van der Lugt
Rebecca van der Lugt

Rebecca van der Lugt

Advocaat

“Samen zoeken naar de beste juridische én praktische oplossing".

Categorieën