Praktisch Procederen

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

14 jan. 2022

Praktisch procederen - Vonnis

In de blogserie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk. Deze nieuwe blog van onze blogreeks gaat over het vonnis. Wat is een vonnis, welke soorten vonnissen zijn er precies en wat staat er nu precies in een vonnis? In deze blog gaan wij nader in op deze vragen. Vonnis Een vonnis is de schriftelijke weergave van de beslissing van de rechter(s) en wordt ondertekend door de rechter(s) en de griffier en bij een meervoudige kamer door de voorzitter. Een vonnis is niet per sé gelijk aan het begrip ‘uitspraak’, omdat een rechterlijke uitspraak ook mondeling kan worden gedaan. Een uitspraak is dus een breder begrip, namelijk de openbaar gemaakte rechterlijke beslissing. De openbaarmaking van de beslissing is een belangrijk moment, omdat dit het moment is waarop de beslissing rechtskracht krijgt en dit is tevens bepalend voor het aanvangsmoment van beroepstermijnen. Het in een zittingszaal uitspreken van een vonnis gebeurt slechts incidenteel, bijvoorbeeld in een publiciteitsgevoelige zaak. In de meeste gevallen wordt het vonnis uitgesproken door op de rol (het register waarin zaken worden geadministreerd) te vermelden: “vonnis gewezen”. Soorten vonnissen Een tussenvonnis is een vonnis waarin de rechter nog niet definitief over de zaak heeft beslist. Er zijn verschillende soorten tussenvonnissen: (i) een provisioneel vonnis waarbij een voorlopige voorziening (een maatregel voor de duur van de procedure) wordt getroffen of geweigerd, (ii) een incidenteel vonnis waarin waarbij op een incidentele vordering wordt beslist (bijvoorbeeld een incidentele vordering tot vrijwaring, voeging en tussenkomst, zekerheidsstelling, schorsing en hervatting van het geding en wraking van rechters) en (iii) een interlocutoir vonnis waarbij de rechter een bewijsopdracht geeft, een deskundigenonderzoek of een andere instructie beveelt. Naast het tussenvonnis bestaat nog een deelvonnis waarin in het dictum (het gedeelte van het vonnis waarin de beslissing van de rechter is opgenomen) over een deel van het gevorderde definitief is beslist en het eindvonnis waarin in het dictum op al het gevorderde definitief is beslist en waardoor het geding wordt beëindigd. Belang kwalificatie vonnis De kwalificatie van een vonnis als een tussenvonnis, deelvonnis of een eindvonnis is niet alleen van belang voor het (verdere) verloop van de procedure, maar ook voor het instellen van hoger beroep. Indien sprake is van een tussenvonnis, dan kan pas hoger beroep worden ingesteld gelijktijdig met het eindvonnis. Dit is alleen anders als het gaat om een tussenvonnis waarin een voorlopige voorziening is toegewezen of geweigerd, in welk geval direct hoger beroep tegen het tussenvonnis kan worden ingesteld. Dit is ook anders indien de rechter, in het tussenvonnis of in een beslissing daarna en op verzoek van een partij, hoger beroep tegen het tussenvonnis heeft opengesteld. Indien sprake is van een deelvonnis, dan gaat de termijn voor hoger beroep direct lopen na dat deelvonnis en dient dus juist niet het eindvonnis te worden afgewacht voor het instellen van hoger beroep. Tot slot Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht.

7 dec. 2021

Praktisch procederen - Comparitie van partijen

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

23 nov. 2021

Praktisch Procederen - Alternatieve vormen van bewijslevering: het getuigenverhoor en het deskundigenbericht

In de serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk. Deze keer staan we stil bij het getuigenverhoor en het deskundigenbericht. In een juridische (civiele) procedure is het van belang wie bepaalde stellingen moet bewijzen en of het bewezen kán worden. Bewijs wordt veelal geleverd door middel van schriftelijke stukken. Indien dit bewijs echter niet voorhanden of niet toereikend genoeg is, dan staan andere bewijsmiddelen ter beschikking. Het getuigenverhoor en het deskundigenbericht zijn enkele van deze bewijsmiddelen. Het getuigenverhoor Een procespartij kan bewijs voor haar feitelijke stellingen aanbieden door het horen van getuigen. Indien een rechter van oordeel is dan naast schriftelijk bewijs aanvullend bewijs dient te worden geleverd, kan hij in een tussenvonnis een getuigenverhoor bevelen. Dit getuigenverhoor wordt ook wel enquête genoemd. De verklaring van een getuige kan dan bewijs opleveren voor bepaalde feiten in een zaak. De partij die getuigen wil laten horen dient zorg te dragen voor de oproeping. Oproeping dient te worden gedaan via aangetekende brief of deurwaardersexploot met daarin een datum waarop het getuigenverhoor zal plaatsvinden. Wanneer een getuige wordt opgeroepen, is hij verplicht om te verschijnen. De verklaring die een getuige doet, legt hij af onder ede. Dit betekent dat de waarheid gesproken dient te worden, meineed is immers strafbaar in dat geval. In bepaalde gevallen kunnen getuigen een beroep doen op een verschoningsrecht, zoals bijvoorbeeld een beroepsgeheim of indien zij familielid zijn van een partij. In dat geval moet de getuige wel verschijnen, maar hoeft hij niets te verklaren. Ook de wederpartij mag verhoorde getuigen vragen stellen, dit is de zogenoemde contra-enquête. De verklaringen van de getuigen worden opgenomen in een proces-verbaal, welke onderdeel uit maakt van het gehele procesdossier. De verklaringen worden meegenomen in het eindoordeel van de rechter. Het deskundigenbericht Indien de rechter kennis mist die relevant is voor de beslissing van het geschil, of in de situatie dat een partij aanvullend bewijs mag leveren, kan een deskundigenbericht nodig zijn. Op een specifiek punt zal dan een deskundige worden benoemd. Te denken valt bijvoorbeeld aan taxateurs voor de waardebepaling van onroerend goed, accountants voor de waardebepaling van aandelen of ondernemingen, maar ook artsen over medische situaties. Een deskundigenbericht wordt dan ook door de rechter gelast. In het tussenvonnis wordt de deskundige benoemd en worden de specifieke vragen aan de deskundige geformuleerd. De kosten voor de deskundige kunnen, bij wijze van voorschot, door beide partijen worden gedragen, of door een van de partijen. Na voldoening van het voorschot gaat de deskundige van start met zijn onderzoek. Na afronding stelt de deskundige een conceptrapport op. Beide partijen worden vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop op- en aanmerkingen te maken. Deze opmerkingen worden of verwerkt in het definitieve rapport of de deskundige dient te motiveren waarom bepaalde opmerkingen niet zijn verwerkt of aangepast. Het definitieve deskundigenbericht wordt aan de rechtbank toegezonden. Heeft u meer interesse omtrent de regels en de gang van zaken in een deskundigenbericht? Lees dan de door de rechtspraak opgestelde Leidraad deskundigen in civiele zaken . Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht Tot nu toe zijn we uitgegaan van bewijslevering door middel van een getuigenverhoor of deskundigenbericht in een juridische procedure. Met andere woorden, de dagvaarding is al uitgebracht en waarschijnlijk heeft over de inhoud van de zaak al een zitting plaatsgevonden. Het is echter ook mogelijk om al in een eerder stadium opheldering te krijgen over de precieze feiten. Via een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht kan een partij al voorafgaand aan het starten van een juridische procedure bepalen of hij voldoende bewijs of informatie heeft om die procedure daadwerkelijk te starten. Op die manier kunnen de proceskansen worden ingeschat. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat bewijsmiddelen verloren gaan. Een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht wordt gedaan bij de rechter, welke dit verzoek, als het voldoet aan de wettelijke vereisten, in beginsel zal toewijzen. Afwijzing kan slechts indien de verzoeker onvoldoende belang heeft, misbruik maakt van zijn bevoegdheid of sprake is van strijd met de goede procesorde. Deze voorlopige bewijsmiddelen kunnen dus van pas komen in de situatie dat voor een geschil specialistische kennis vereist is, of wanneer een partij in de positie verkeerd nog onvoldoende bewijs voor zijn stellingen te hebben. Tot slot Met het voorgaande hebben wij enkele alternatieve vormen van bewijslevering in een civiele procedure aan de orde gesteld. Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of wenst u een juridische procedure aanhangig te maken tegen uw wederpartij? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht .

27 sep. 2021

Praktisch Procederen - Final Offer Arbitration

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

28 jun. 2021

Praktisch procederen - Voeging en tussenkomst

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht.