Onze updates -

Nieuws algemeen

  • 118 resultaten
  • Reset filters
3 apr. 2020

Onmiddellijke voorzieningen bij ruziezoekende en niet meewerkende bestuurders/aandeelhouders

Met enige regelmaat worden bestuurders die ineen enquêteprocedure door de Ondernemingskamer worden genoemd (“OK-bestuurder”) geconfronteerd met bestuurders of betrokkenen die weigeren mee te werken of ruzie zoeken. Een vrij extreem voorbeeld was de ZED+ zaak waarin de OK-bestuurder zelfs in Spanje werd gearresteerd. Recentelijk heeft de Ondernemingskamer in meerdere beschikkingen zich genoodzaakt gezien in te grijpen (op verzoek van de vennootschap en de OK-bestuurder); het lijkt daarmee een trend. Vorig jaar nog oordeelde (verzuchtte) de Ondernemingskamer met zoveel woorden dat het voor de juiste toepassing van het enquêterecht en de effectiviteit van de in dat kader te treffen onmiddellijke voorzieningen van belang is dat er voldoende geschikte personen bereid zijn om de functie van OK-bestuurder te vervullen. Dat wordt geweld aangedaan als de OK-bestuurder continue wordt bestookt met verwijten, scheldkanonnades en aansprakelijkstellingen. De OK heeft enkele mogelijkheden om ruziezoekende en soms zelfs diffamerende bestuurders aan te pakken op verzoek van de vennootschap/OK-bestuurder. Het belang van de vennootschap staat daarbij voorop. In mijn wenk onder een uitspraak van de Ondernemingskamer van 27 november 2019, waarin de OK-bestuurder ook belaagd werd door de nodige verwijten, scheldmails en aansprakelijkstellingen, bespreek ik de mogelijkheden. Zie Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2020/20.

2 apr. 2020

De NOW-regeling nader onder de loep genomen

Het zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan dat op 31 maart jl. de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Diezelfde dag hebben wij de hoofdlijnen hiervan op onze website geplaatst. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de NOW-regeling, aangezien deze regeling een aantal vragen oproept.

31 mrt. 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel (NOW) is bekend

Vanochtend om 10.00 uur heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. In het kort de belangrijkste artikelen toegelicht: • De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend. • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

20 mrt. 2020

COVID-19 op de bouw. Wat nu?

De belangrijkste vragen van de impact van COVID-19 op de bouw beantwoord. In Nederland zorgt de snelle verspreiding van COVID-19, het coronavirus, voor problemen en onzekerheden bij nagenoeg alle sectoren waaronder de bouwsector. Wij hebben inmiddels vele vragen ontvangen over de impact van het COVID-19 virus en hoe hiermee moet worden omgegaan. Hieronder volgt een overzicht van de meest gestelde vragen met betrekking tot COVID-19 in de bouw. 1. De impact van COVID-19 is nog niet merkbaar op de bouw. Wat kan ik als aannemer doen om de risico’s van de (toekomstige) gevolgen van COVID-19 op de bouw, zoveel mogelijk beperken? - Volg de maatregelen van de overheid althans het RIVM in verband met COVID-19 op de bouwplaats op. - Documenteer de gebeurtenissen en de gevolgen van COVID-19 op de bouw. Houd bijvoorbeeld bij hoeveel uitval er is, of en welke materialen niet (tijdig) worden geleverd, of en op welk onderdeel van het werk vertraging wordt opgelopen en wat voor impact dit alles heeft op de planning. - Informeer de opdrachtgever over de te verwachte gevolgen van COVID-19 op het werk. - Controleer de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden op risicovolle bepalingen. - Raadpleeg uw (juridisch) adviseurs voorafgaand aan het nemen van grote beslissingen in relatie met COVID-19. A – BESTAANDE AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN 2. Wat moet ik doen als er vanwege COVID-19 vertraging optreedt? - Ga na of er een beroep op overmacht mogelijk is en verzoek om termijnsverlenging of uitstel van de opleverdatum. De bepalingen uit de overeenkomst zijn bepalend. Wanneer hierover geen bepaling is opgenomen kan er worden teruggevallen op de wet. - In veel gevallen zal gelden dat de gevolgen van COVID-19 en de door de overheid althans het RIVM geadviseerde maatregelen gelden als overmacht. 3. Indien er sprake is van overmacht, heb ik dan recht op vergoeding van mijn schade? - Nee, niet automatisch. Hiervoor is een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever vereist of moet er voldaan zijn aan alle vereisten van ‘kostenverhogende omstandigheden’ of ‘onvoorziene omstandigheden’. - Indien u wel aanspraak wil maken op vergoeding van de kosten, dient u binnen bekwame tijd klagen bij de opdrachtgever (UAV 2012) of dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever laten weten (wet). 4. Wat kan ik doen bij prijsstijgingen door COVID-19? - Er kan mogelijk een beroep worden gedaan op kostenverhogende omstandigheden, indien de bepalingen uit de overeenkomst hierin voorzien. - De UAV 2012, de AVA 2013 en de wet bevatten bepalingen over kostenverhogende omstandigheden. Afhankelijk van de toepasselijke bepaling kan een gerechtvaardigd beroep op kostenverhogende omstandigheden resulteren in de vaststelling van een nieuwe prijs of bijbetaling door de opdrachtgever. - Een zogenaamd ‘prijsvast’ beding staat een mogelijk beroep op kostenverhogende omstandigheden niet in de weg. 5. Wat kan ik doen als een onderaannemer/leverancier hun verplichtingen niet nakomen door COVID-19. Kan ik onderaannemer/leverancier hiervoor aansprakelijk stellen? - De onderaannemer/leverancier kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld met de gevolgen van dien. Echter kan de onderaannemer/leverancier mogelijk een beroep doen op overmacht indien de overeenkomst hierin voorziet. - Check ook de bepalingen over overmacht in de eigen algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat een beroep op overmacht hierin wordt beperkt. B. NOG TE SLUITEN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN 6. Hoe kan ik de risico’s van de impact van COVID-19 in de nog te sluiten aannemingsovereenkomst zoveel mogelijk beperken? - Ga met de opdrachtgever in overleg en maak afspraken over de gevolgen van COVID-19. - Neem in de overeenkomst op dat: - De termijnverlenging in ieder geval wordt verleend wanneer de gevolgen van COVID-19 of de door de overheid althans het RIVM de bouw raken. - De aannemer de vrijheid heeft andere partijen/leveranciers in te schakelen als COVID-19 en/of de maatregelen van de overheid althans het RIVM deze partijen/leveranciers raken waardoor zij hun verplichtingen niet (tijdig) kunnen nakomen. MEER WETEN? Ontvangt u graag de notitie met de uitgebreide toelichting op bovengenoemde vragen? Heeft u vragen over de impact van COVID-19 op uw onderneming? Neem dan contact op met de advocaten van de sectie Bouwrecht, die (telefonisch, virtueel en per e-mail) voor u klaar staan. Klik hier voor de contactgegevens.