Onze updates -

Nieuws algemeen

  • 153 resultaten
  • Reset filters
21 okt. 2021

Rassers Advocaten officiële sponsor van jonge Supergrootmeester in schaken: Jorden van Foreest.

Vandaag ondertekenen grootmeester in schaken Jorden van Foreest en Hans Smeekens van Rassers Advocaten in Breda een sponsorovereenkomst voor de duur van twee jaar. Rassers Advocaten is daarmee de tweede officiële sponsorpartner van de talentvolle schaker Jorden van Foreest. Binnen het sponsorpartnership biedt Rassers zowel financiële ondersteuning als zakelijk en juridisch advies voor de carrière van Van Foreest. Met het sponsorpartnership kan Jorden zich volledig focussen op zijn prestaties als grootmeester.

27 sep. 2021

Praktisch Procederen - Final Offer Arbitration

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

31 aug. 2021

Laat je goed voorlichten als je faillissement wil aanvragen

Het te lang blijven doormodderen met je onderneming en niet of te laat faillissement aanvragen kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders van je onderneming. Maar ook het te lichtvaardig aanvragen van faillissement kan leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders. Dat overkwam de bestuurders van Geocopter BV een onderneming die onbemande helikopters ontwikkelde en verkocht. Mede door onenigheid tussen voormalige bestuurders en aandeelhouders loopt de verkoop van de helikopters niet goed en ontstaan er liquiditeitsproblemen. De bestuurders zagen eigenlijk geen andere mogelijkheid dan faillissement aanvragen. De aandeelhouders hadden de bestuurders toestemming gegeven voor het aanvragen van het faillissement (dat is wettelijk vereist) maar toen de bestuurders dat uiteindelijk maanden later deden omdat er geen zicht was op betaling van de schuldeisers, stelde curator de bestuurders aansprakelijk. Reden zou zijn dat – dat bleek later – daags voor de faillissementsaanvraag er een (voorlopige) verkoopovereenkomst was gesloten tot verkoop van een helikopter en er was een lening verstrekt aan de onderneming. De rechtbank en gerechtshof volgden de curator en oordeelden dat de bestuurders aansprakelijk waren omdat ze lichtvaardig het faillissement hadden aangevraagd waardoor schuldeisers waren benadeeld. De Hoge Raad was het daarmee niet eens omdat rechtbank en gerechtshof niet hadden beoordeeld dat de bestuurders wisten dat die schuldeisers benadeeld werden door het faillissement en verwees de zaak naar een ander gerechtshof om de zaak opnieuw te beoordelen. Dat gerechtshof oordeelde dat de bestuurders niet aansprakelijk waren omdat zij niet het besef hadden dat zij schuldeisers van Geocopter zouden benadelen. Belangrijke rol daarbij speelde dat de bestuurders zich hadden laten voorlichten door derden over de financiële situatie van de vennootschap (waaruit werd geconcludeerd dat linksom of rechtsom nooit alle schuldeisers konden worden betaald) én door een advocaat over de risico’s van het wel of juist niet aanvragen van faillissement. Lees verder in mijn praktijktip in het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht 2021/48

31 aug. 2021

Rassers arbeidsrecht op de podcast

Rassers doet mee aan de podcast-serie Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Op deze podcast zijn achtereenvolgens Isabel Wetzels, Bram Rothuizen en Danielle Muller te beluisteren die een recente en voor de praktijk interessante uitspraak bespreken over het verwerken van medische gegevens van personeel (Isabel), over verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer (Bram) resp. over disfunctioneren, eisen aan dossieropbouw en ontslag (Danielle).

20 aug. 2021

Vergeet de inspanningsverplichting om te herplaatsen niet!

Een arbeidsovereenkomst kan alleen beëindigd worden als daar 1) een redelijke grond voor is en 2) herplaatsing niet mogelijk is. Er wordt van werkgevers een bepaalde mate van inspanning gevergd in het kader van de herplaatsingsplicht. De ervaring leert dat werkgevers vaak snel over de herplaatsing heen stappen, met een enkele mededeling dat er geen passende mogelijkheden zijn. Steeds vaker is de herplaatsingsplicht onderdeel van geschil tussen een werkgever en een werknemer. Zo ook in een zaak die speelde bij de Rechtbank Noord-Holland De werkgever – een internationale leverancier, verkoper en producent in de hoortoestellenindustrie – wilde reorganiseren. Bij de Nederlandse vestiging kwam de focus te liggen bij de ontwikkeling van prototypen en nieuwe productplatformen. De betreffende werknemer was Senior Toolmaker. Hij maakte mallen voor prototypen met de zogenaamde CNC techniek. In november 2019 en juli 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de werknemer en zijn leidinggevende. Daarvan zijn twee (ongedateerde, niet ondertekende) gespreksverslagen gemaakt. In de verslagen stond dat de werknemer zijn werkzaamheden moest verbreden, omdat in de toekomst de werkzaamheden waarbij gebruik gemaakt zou worden van de CNC techniek zouden afnemen. Er werd niet benoemd wat de consequenties zouden zijn als hij niet zou verbreden. Evenmin werd duidelijk tot wanneer hij de tijd kreeg om zijn werkzaamheden uit te bouwen. Tot slot stond er in één van de verslagen dat de werknemer een training op persoonlijk niveau moest volgen om de samenwerking en relatie met collega’s te verbeteren. Op 22 september 2020 is door de werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer heeft daarmee niet ingestemd. De werkgever heeft zich vervolgens tot het UWV gewend. Het UWV heeft op 27 januari 2021 toestemming verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst, waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april 2021 heeft opgezegd. De werknemer is het niet eens met de opzegging en gaat in beroep bij de kantonrechter. De werknemer stelt in beroep dat zijn functie niet geheel is komen te vervallen en dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn herplaatsingsplicht door geen herplaatsingsgesprek te voeren over passende functies. De werknemer betoogt dat de functie van Senior Technical Support Engineer een passende functie is, omdat het een verbreding van de functie van Senior Toolmaker is. De werknemer vraagt herstel van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de functie van de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen is komen te vervallen. Voorts gaat de kantonrechter in op de herplaatsingsplicht. In de Ontslagregeling is bepaald dat bij de beoordeling of binnen de onderneming een passende functie beschikbaar is, arbeidsplaatsen moeten worden betrokken waarvoor een vacature bestaat of binnen de redelijke termijn zal ontstaan. Daarbij moeten ook worden betrokken passende functies die worden bezet door – kort gezegd – uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel, werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt binnen de redelijke termijn en zelfstandigen. Onder een passende functie wordt verstaan een functie die (al dan niet met behulp van scholing binnen een redelijke termijn) aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer. Uit de Ontslagregeling volgt geen resultaatsverplichting voor de werkgever, maar enkel een inspanningsverplichting. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Toen bekend werd dat de functie Senior Toolmaker volledig zou komen te vervallen, had het op de weg van de werkgever gelegen om samen met de werknemer te inventariseren welke functies passend (te maken) waren en of deze binnen een redelijke termijn beschikbaar zouden komen, aldus de kantonrechter. Er was een mogelijkheid om – met behulp van scholing – de werknemer te herplaatsen in de functie van Senior Technical Support Engineer. Aangezien de werkgever een Senior Technical Support Engineer per 1 oktober 2020 had aangenomen, stond daarmee ook vast dat er een vacature bestond. Daar komt bij dat de werkgever volgens de kantonrechter onvoldoende duidelijk is geweest over de gevolgen en de acties die de werknemer moest ontplooien om een beëindiging van zijn dienstverband te voorkomen. De werkgever had het initiatief moeten nemen om aan de werknemer scholing op persoonsniveau aan te bieden. Het enkel tegen de werknemer zeggen dat hij een cursus moest volgen op het gebied van communicatie en bij zijn collega moest gaan kijken hoe het 3D-printen werkte, acht de kantonrechter onvoldoende. Omdat de werkgever onvoldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht, herstelt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 april 2021 en veroordeelt de werkgever tot betaling van het salaris vanaf voornoemde datum met een wettelijke verhoging van 10%. Het is goed denkbaar dat de herplaatsing al onderwerp van discussie was ten tijde van de UWV-procedure. Een kantonrechter kan dus tot een ander oordeel komen dan het UWV, met in dit geval als gevolg dat de werknemer met terugwerkende kracht in dienst is gebleven! Ook al zijn er in uw optiek geen herplaatsingsmogelijkheden, dan nog is het raadzaam om altijd een gesprek te voeren met de desbetreffende werknemer over de (onmogelijkheid van) herplaatsing en duidelijk uit te leggen waarom bepaalde functies niet passend zijn. Ook is het verstandig om de werknemer uit te nodigen zijn visie te geven en de – in zijn ogen – passende functies aan te dragen. Leg dit daarna schriftelijk vast. Zo wordt de discussie over herplaatsing begrensd. Heeft u vragen over de herplaatsingsplicht? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.