Onze updates -

Nieuws algemeen

  • 105 resultaten
  • Reset filters
9 apr. 2020

Herziening NOW-regeling 3 april 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Inmiddels is echter gebleken dat er op vier punten technische aanpassingen aan de NOW-regeling nodig waren. De wijzigingsregeling is op 3 april jl. gepubliceerd in de Staatscourant en op 4 april jl. in werking getreden. Wij informeren u hier graag over aangezien deze aanpassingen belangrijke consequenties voor u als werkgever kunnen hebben.

8 apr. 2020

Noodwet maakt virtuele vergadering van aandeelhouders mogelijk

In verband met de coronacrisis hebben vele bedrijven de afgelopen weken hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen voorlopig geschrapt. De wet schrijft namelijk een fysieke algemene vergadering voor. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen is zo’n fysieke vergadering met alle aandeelhouders wellicht lastig te organiseren. Het houden van een volledig virtuele vergadering is volgens de wet voor de meeste rechtspersonen nog niet mogelijk, aanwezigheid is daarbij vereist. Overigens is voor de gewone besloten vennootschappen soms in de statuten al de mogelijkheid verwerkt dat men niet altijd fysiek bij elkaar hoeft te komen en dat – als de aandeelhouders het daarmee eens zijn – een andere vorm voor een aandeelhoudersvergadering mogelijk is. Ondanks het verbod op bijeenkomsten is het van belang dat algemene vergaderingen van aandeelhouders ook voor de overige gevallen toch door kunnen gaan. De afgelopen weken hebben verschillende brancheverenigingen het kabinet gevraagd een tijdelijke wetswijziging door te voeren, zoals ook in andere Europese landen is gebeurd. De noodwet Onlangs heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt dat een noodwet het nu mogelijk gaat maken dat beleggers en bedrijven helemaal online bij elkaar kunnen komen. Het ministerie schrijft dat "het op verschillende terreinen mogelijk wordt om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden”. Het bestuur van de rechtspersoon kan derhalve besluiten een online vergadering (via livestream) te houden. Het ministerie geeft aan dat het wel van belang blijft dat aandeelhouders de mogelijkheid houden om vragen te kunnen stellen. Een voorwaarde om online vergaderingen te laten plaatsvinden is dan ook dat aandeelhouders deze vragen vooraf kunnen stellen dat deze beantwoord moeten worden gedurende de vergadering. De noodwet regelt verder dat wanneer een lid of aandeelhouder niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan de online vergadering, de genomen besluiten toch rechtsgeldig zijn. Daarnaast krijgt het bestuur de mogelijkheid de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen. Deze noodwet gaat niet alleen voor beursvennootschappen en verenigingen gelden, ook coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen en verenigingen van eigenaars die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden vallen eronder. Inwerkingtreding? Het is de bedoeling dat de noodwet zo snel mogelijk in werking zal gaan treden, desondanks dient het normale wetgevingstraject te worden doorlopen waardoor het wetsvoorstel nog voor advies langs de Raad van State moet en zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel moeten goedkeuren. Het is derhalve nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat en hoe lang deze noodwet werking zal hebben. Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze sectie Ondernemingsrecht.

3 apr. 2020

Onmiddellijke voorzieningen bij ruziezoekende en niet meewerkende bestuurders/aandeelhouders

Met enige regelmaat worden bestuurders die ineen enquêteprocedure door de Ondernemingskamer worden genoemd (“OK-bestuurder”) geconfronteerd met bestuurders of betrokkenen die weigeren mee te werken of ruzie zoeken. Een vrij extreem voorbeeld was de ZED+ zaak waarin de OK-bestuurder zelfs in Spanje werd gearresteerd. Recentelijk heeft de Ondernemingskamer in meerdere beschikkingen zich genoodzaakt gezien in te grijpen (op verzoek van de vennootschap en de OK-bestuurder); het lijkt daarmee een trend. Vorig jaar nog oordeelde (verzuchtte) de Ondernemingskamer met zoveel woorden dat het voor de juiste toepassing van het enquêterecht en de effectiviteit van de in dat kader te treffen onmiddellijke voorzieningen van belang is dat er voldoende geschikte personen bereid zijn om de functie van OK-bestuurder te vervullen. Dat wordt geweld aangedaan als de OK-bestuurder continue wordt bestookt met verwijten, scheldkanonnades en aansprakelijkstellingen. De OK heeft enkele mogelijkheden om ruziezoekende en soms zelfs diffamerende bestuurders aan te pakken op verzoek van de vennootschap/OK-bestuurder. Het belang van de vennootschap staat daarbij voorop. In mijn wenk onder een uitspraak van de Ondernemingskamer van 27 november 2019, waarin de OK-bestuurder ook belaagd werd door de nodige verwijten, scheldmails en aansprakelijkstellingen, bespreek ik de mogelijkheden. Zie Rechtspraak Ondernemingsrecht RO 2020/20.

2 apr. 2020

De NOW-regeling nader onder de loep genomen

Het zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan dat op 31 maart jl. de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Diezelfde dag hebben wij de hoofdlijnen hiervan op onze website geplaatst. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de NOW-regeling, aangezien deze regeling een aantal vragen oproept.

31 mrt. 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel (NOW) is bekend

Vanochtend om 10.00 uur heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. In het kort de belangrijkste artikelen toegelicht: • De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend. • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.