Wat indien de erfgenamen niet tot overeenstemming komen over de verdeling van de nalatenschap?

Inleiding

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de nalatenschap uiteindelijk wordt verdeeld. Een verdeling van de nalatenschap kan echter alleen rechtsgeldig tot stand komen, indien alle erfgenamen hierover overeenstemming bereiken. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze deze patstelling kan worden doorbroken.

Artikel 3:185 BW

De wet biedt de oplossing in artikel 3:185 BW. Op grond van dat artikel kan de rechter, op verzoek van de meest gerede partij (dat is de partij die hier het meeste belang bij heeft), de wijze van verdeling of de verdeling zelf vaststellen. De rechter zal hierbij naar billijkheid rekening houden met zowel de belangen van de partijen als met het algemeen belang. De wet geeft een drietal voorbeelden van de wijzen waarop een rechter die (wijze van) verdeling kan vaststellen:

  • toebedeling van een gedeelte van het goed aan ieder van de deelgenoten;
  • overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde;
  • verdeling van de netto-opbrengst van het goed of een gedeelte daarvan, nadat dit op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.

Zo nodig kan de rechter bepalen dat degene die overbedeeld wordt de overwaarde geheel of gedeeltelijk in termijnen mag voldoen, al dan niet met het stellen van voldoende zekerheid. De rechter zou ook een loting kunnen voorschrijven, hetgeen regelmatig voorkomt indien meerdere erfgenamen interesse hebben in bijvoorbeeld dezelfde sieraden of postzegels uit de nalatenschap.

Bij de verdeling wordt voor wat betreft de te hanteren waarde in beginsel uitgegaan van de waarde ten tijde van de verdeling, tenzij uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hiervan moet worden afgeweken. Het is aan de erfgenaam die een beroep doet op deze afwijking om te onderbouwen dat de eisen van de redelijkheid en billijkheid in dat specifieke geval afwijking van het uitgangspunt rechtvaardigen.

Afsluiting

Bent u in de situatie dat u als erfgenaam geen overeenstemming kunt bereiken met de overige erfgenamen over de verdeling van een nalatenschap, of heeft u vragen over dit artikel, neem dan contact op met onze erfrecht advocaat Philip Vroegrijk, vroegrijk@rassers.nl of telefonisch op: 076-5136120.

 

Philip Vroegrijk
Philip Vroegrijk

Philip Vroegrijk

Advocaat / Partner

“Juridische kennis en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor een advocaat. Maar het verschil maak je door strategisch en tactisch slim op te treden.”

Categorieën