Wat betekent een onttrekkingsverbod van water voor uw bedrijf?

 

De effecten van de aanhoudende droogte de afgelopen periode zijn voor iedereen goed merkbaar geweest. Ondanks de neerslag van afgelopen week hebben we op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar sinds het begin van de metingen. In deze blog wordt uiteengezet wat deze droogte en de maatregelen daaromtrent betekenen voor uw agrarisch bedrijf.

Op landelijk niveau is per 25 mei officieel opgeschaald naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Daarnaast hebben verscheidene waterschappen onttrekkingsverboden ingesteld. Ook voor veel locaties in West-Brabant is door Waterschap De Brabantse Delta een onttrekkingsverbod ingesteld. Dit is vrij uitzonderlijk zo vroeg in het jaar.

Wat is een onttrekkingsverbod?

In het gebied van Waterschap De Brabantse Delta staat het uw bedrijf vrij water te onttrekken uit oppervlaktewateren tot een hoeveelheid van 100 m3 water per uur. In dat geval valt u ingevolge artikel 13.1. van de Keur onder de vrijstelling van de vergunningsplicht. Boven de 100 m3 water per uur kunt u alleen water onttrekken uit oppervlaktewateren met een vergunning.

In de huidige droge periode wilt het Waterschap onttrekking uit de oppervlaktewateren zo veel mogelijk voorkomen. Het is namelijk van belang om voldoende watervoorraad te behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Lage waterstanden kunnen schade aan oevers en kades aanrichten. Daarnaast bestaat de kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Dit zorgt op zijn beurt weer voor minder zuurstof in het water wat kan leiden tot dode planten en dieren.

Vanwege bovenstaande redenen is grote schaarste aan water een bijzondere omstandigheid waarbij Waterschap de Brabantse Delta op grond van artikel 3.13 van de Keur locaties kan aanwijzen waarvoor een onttrekkingsverbod geldt. Wanneer het Waterschap het gebied aanwijst waar uw bedrijf is gevestigd dan mag uw bedrijf geen oppervlaktewater onttrekken, ook niet als uw bedrijf in het bezit is van een vergunning.

Er bestaan twee soorten onttrekkingsverboden:

  • Een verbod op grasland;
  • Een totaalverbod.

Een verbod op grasland betekent dat het onttrekkingsverbod geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewater. Een totaalverbod houdt in dat er een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is.

Op onderstaande kaart is voor de regio West-Brabant weergegeven op welke locaties op dit moment een verbod geldt:

 

Maar wat betekent een onttrekkingsverbod nu voor uw bedrijf?

Concreet betekent dit dat uw bedrijf bij een verbod op grasland uitsluitend geen water uit sloten en beken mag onttrekken om grond te beregenen. Bij een totaalverbod mag uw bedrijf nooit water uit sloten en beken onttrekken. Deze verboden gelden niet alleen voor sloten en beken, maar ook voor zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Nergens mag water uit worden onttrokken, niet met vaste en niet met mobiele installaties.

Wanneer u te maken krijgt met een onttrekkingsverbod oppervlaktewater is het ook niet zomaar toegestaan om uw beregeningswater uit grondwater te onttrekken. Verscheidene gebieden in Brabant zijn belast met beperkingen ten aanzien van het beregenen van grasland met grondwater. In de zogenoemde beregeningszones geldt een vergunningsplicht en mag in juni en juli niet beregend worden tussen 11:00 en 17:00 uur. Het is dus van belang om goed op te letten wanneer u uw graslanden wilt beregenen.

Toezicht op deze onttrekkingsverboden vindt plaats door het Waterschap dat hier streng op handhaaft. Onttrekt u water in een gebied waar een verbod geldt, dan riskeert u een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een boete die kan oplopen tot € 4350,-.

Indien u nader geïnformeerd wilt worden over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Lieke Prinsen, per e-mail prinsen@rassers.nl of telefonisch op nummer 076-5 136 121, dan wel met de andere advocaten van de sectie Bouw en Overheid.

Lieke Prinsen
Lieke Prinsen

Lieke Prinsen

Advocaat

“Cliënten zo goed mogelijk bijstaan met mijn juridische expertise”

Categorieën