Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024!

De door de Belastingdienst verleende goedkeuring aan de Algemene modelovereenkomst en de daarop gebaseerde Modelovereenkomsten “vrije vervanging”, op grond waarvan opdrachtgevers een overeenkomst van opdracht met zelfstandigen kunnen sluiten zonder inhouding van loonheffingen, komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. Dit naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad van 24 maart jl. De Belastingdienst heeft dit op 14 augustus jl. bekendgemaakt op zijn website.

In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. In het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad is echter geoordeeld dat in die situatie wel degelijk sprake kan zijn van een dienstbetrekking, namelijk als van de vervangingsmogelijkheid in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt. Om die reden trekt de Belastingdienst de goedkeuring in van de Algemene modelovereenkomst vrije vervanging en ook van de daarop gebaseerde branche- en individuele overeenkomsten. De intrekking gaat in per 1 januari 2024, zodat opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen.

Brancheorganisaties en individuele opdrachtgevers met een eigen goedgekeurde modelovereenkomst “vrije vervanging” ontvangen als het goed is uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst over deze intrekking. Dat geldt dus alleen voor de partijen die deze modelovereenkomst aan de Belastingdienst ter goedkeuring hebben voorgelegd.

Voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers die gebruikmaken van een (model) overeenkomst op basis van vrije vervanging bestaat dus de kans dat de afgesloten overeenkomst van opdracht, door de feitelijke uitvoering, juridisch als een arbeidsovereenkomst kwalificeert. Het is dus goed om hier kritisch naar te kijken. Uiteraard kunnen wij jullie daarmee helpen. Neem daarom met ons contact op!

 

Bram Rothuizen
Bram Rothuizen

Bram Rothuizen

Advocaat / Partner

“Als advocaat staat het belang van je cliënt altijd voorop. Een cliënt moet aanvoelen dat je er zo in staat; en zelf moet je dat vertrouwen dan zien waar te maken.”

Categorieën