Dicht de kloof: transparantie over genderneutrale beloning verplicht

Onderzoek wijst uit dat tussen mannen en vrouwen binnen Europa een verschil in beloning bestaat van bijna 13%. De aanpak van deze schending van het discriminatieverbod krijgt een extra impuls: op 30 maart jl. heeft het Europese Parlement namelijk ingestemd met de EU-richtlijn inzake loontransparantie.

Lidstaten moeten binnen drie jaar na inwerkingtreding – dus in 2026 – wetgeving hebben ingericht die uitvoering geeft aan deze richtlijn. De richtlijn geeft verschillende verplichtingen voor ondernemingen van verschillende omvang maar de basis is voor alle werkgevers gelijk. Meer openheid over beloningsniveaus wordt wettelijk geregeld en kan worden afgedwongen. Blijkt er sprake te zijn van een verschil van meer dan 5% in beloning en kan dit verschil niet verklaard worden op basis van objectieve genderneutrale criteria? Dan moeten maatregelen worden doorgevoerd in samenwerking met vakbonden of OR om het verschil in beloning te verkleinen. Ook wordt vastgelegd dat sollicitanten niet langer gevraagd mag worden naar hun huidig salaris.

Voldoet een werkgever niet aan deze regels dan ontstaat een recht op compensatie voor de werknemer. Ook kan een rechter maatregelen opleggen om aan het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk uitvoering te geven.

Laat het je niet overkomen, zoals Wehkamp enige tijd geleden op pijnlijke wijze heeft moeten ervaren, toen een werknemer met succes een discriminatoir verschil in beloning aantoonde en het beloningsverschil én een billijke vergoeding ontving. Wehkamp ging tot betaling daarvan over (plus alle advocaatkosten en proceskosten!) nadat het College voor de rechten van de Mens had geoordeeld dat het verschil discriminatoir was. Met de betaling aan de werknemer voorkwam Wehkamp dat er een – naar alle waarschijnlijkheid - voor haar negatieve uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden zou komen.

Tip: start (bijvoorbeeld in overleg met de Ondernemingsraad) een intern onderzoek naar de genderneutraliteit van de beloningen en de beloningssystematiek binnen jouw organisatie. Indien nodig kunnen nu alvast de juiste maatregelen in gang gezet worden. Bovendien zijn werkgevers die dit goed op orde hebben aantrekkelijker voor sollicitanten. Kijk daarbij ook eens naar het bredere thema diversiteit. Op de website van de SER is een diversiteitsportaal ingericht met tips en stappenplannen.[1]

Simone Oosterbeek
Simone Oosterbeek

Simone Oosterbeek

Advocaat

“Werk raakt voor veel mensen de kern van hun wezen. Dat betekent dat bij arbeidsrechtelijke vraagstukken vaak sterke emoties meespelen, ook bij werkgevers. Daar moet je bewust rekening mee houden en je strategie op afstemmen.”

Categorieën