De belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0

Ondernemers hebben de weg naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) inmiddels gevonden, zo blijkt uit de cijfers. Tot op heden zijn er maar liefst 138.586 subsidies toegekend, waar 2,5 miljoen werknemers bij betrokken zijn. Met ingang van 1 juni 2020 is deze subsidieregeling ter compensatie voor loonkosten verlengd. Er hebben meerdere updates en wijzigingen plaatsgevonden, waardoor wij ons kunnen voorstellen dat sommigen door de bomen het bos niet meer zien. Wij informeren u daarom graag over de belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0. Deze wijzigingen kunnen immers belangrijke consequenties voor u als werkgever hebben.

 1. Hogere factor werkgeverslasten in subsidiebedrag
  Het opslagpercentage voor de werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40% bij de NOW 2.0. Gebleken is namelijk dat de opslag van 30% niet voldoende financiële compensatie bood. 
   
 2. De NOW 2.0 geldt voor een omzetperiode van vier maanden
  Met de NOW 2.0 komen nu ook de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september 2020 in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dat is een maand langer dan in de NOW 1.0. Van belang is dat daarbij nog steeds minimaal 20% van de omzet (in een aaneengesloten periode van vier maanden) moet zijn weggevallen in vergelijking met de omzet in het jaar 2019 gedeeld door drie. De omzetdaling moet berekend worden over een periode van vier maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als ook de NOW 1.0 subsidie is aangevraagd, dan moet de omzetperiode onder NOW 2.0 precies op de NOW 1.0 omzetperiode aansluiten. De NOW 2.0 subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV vanaf 6 juli 2020
   
 3. Wijziging referentiemaand loonkosten
  In plaats van januari 2020, wordt nu maart 2020 genomen als referentiemaand voor de te subsidiëren loonkosten. De loonsom van maart 2020 is als basis voor de subsidiehoogte gekozen, omdat dit ten opzichte van de nieuwe subsidieperiode de meest recente maand is waarover volledige loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie van het UWV. Voor recentere tijdvakken is dat niet het geval. Indien er geen loongegevens beschikbaar zijn over de maand maart 2020, wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019.
   
 4. Correctie bij UWV-ontslagaanvraag: driemaal de loonsom van betreffende werknemers
  De ontslagboete is gewijzigd. In de NOW 1.0 werd 150% van het salaris van in de NOW 1.0-periode ontslagen werknemers in mindering gebracht op de subsidie. In de NOW 2.0 is de correctie op het subsidiebedrag teruggebracht naar 100% van het salaris van werknemers voor wie in de NOW 2.0 periode een ontslagvergunningaanvraag wordt ingediend. Het gaat daarbij om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni t/m 30 september 2020 bij het UWV zijn/worden ingediend en die niet tijdig (binnen vijf werkdagen) zijn ingetrokken. Het idee hierachter is dat bedrijven die ondanks de loonsubsidie toch in de problemen komen de ruimte moeten krijgen om in de tweede NOW-periode een reorganisatie door te voeren zodat zij zich aan kunnen passen aan de nieuwe economische realiteit. Vraagt een werkgever die gebruik maakt van de NOW 2.0 bedrijfseconomisch ontslag aan, dan wordt de subsidie bij de vaststelling daarvan gecorrigeerd met 100% van het loon van deze werknemer (in de referentiemaand), vermeerderd met de forfaitaire opslag (nu 40%) over drie maanden. Dit terwijl de NOW 2.0 een subsidieperiode van vier maanden kent en niet van drie maanden. De reden voor deze (beperktere) correctie van drie maanden salaris in plaats van vier maanden is dat er anders sprake zou zijn van een ongewenste dubbeling in de subsidieverlaging. Immers, naast deze korting bij (bedrijfseconomisch) ontslag speelt mogelijk ook al het negatieve effect op het subsidiebedrag in de vorm van verlaging van de subsidie vanwege een gedaalde loonsom in de subsidieperiode ten opzichte van de referentieperiode (bijvoorbeeld als gevolg van niet verlengde arbeidsovereenkomsten of ontslagen werknemers). Een gedaalde loonsom ten opzichte van de referentiemaand maart 2020 betekent voor elke euro minder loonkosten een verlaging van 90 cent subsidie. Daarbij wordt niet gecorrigeerd naar het percentage omzetverlies (dit was ook niet het geval bij de NOW 1.0). 
   
 5. Ontslagboete bij ‘WMCO-ontslag’ van 5% over de totale subsidiesom na correctie
  Er is in de NOW 2.0 (ook) nog een andere rem op ontslagaanvragen ingebouwd. Het totaal ontvangen subsidiebedrag wordt met 5% verlaagd als de werkgever in de periode 30 mei t/m 30 september 2020 gedurende het subsidietijdvlak 20 of meer ontslagaanvragen indient op bedrijfseconomische gronden. Aangesloten is bij het aantal ontslagen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De korting van 5% wordt toegepast op het totaal van alle subsidies die een werkgever ontvangt op grond van de regeling en maakt deel uit van de berekening van het vast te stellen subsidiebedrag. Deze vermindering van het subsidiebedrag met 5% kan worden voorkomen door met de belanghebbende vakbonden overeenstemming te bereiken over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen waar de WMCO-melding op ziet. Let op: de voorschriften uit de WMCO blijven onverkort gelden, dus het verplichte gesprek met de vakbonden om te spreken over een Sociaal Plan blijft in stand net als het feit dat voor het getalscriterium van 20 of meer ontslagen ook de gesloten vaststellingsovereenkomsten meetellen. Voor de 5% subsidieverlaging tellen voor het aantal van 20 of meer ontslagen alleen de ontslagaanvragen bij het UWV mee en wordt er geteld per ‘WMCO-werkgebied’. Er wordt uitgegaan van de volgende werkgebieden, gebaseerd op een clustering van provincies:

  Friesland, Groningen en Drenthe
  Overijssel en Gelderland
  Noord-Brabant en Limburg
  Zuid-Holland en Zeeland
  Flevoland en Utrecht
  Noord-Holland
   
 6. Verbod op uitkering van dividenden, bonussen aan RvC, bestuur en directie alsmede een verbod op inkoop eigen aandelen
  Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0. mogen over 2020, tot en met de datum van de vergadering in 2021 waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld, geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders en geen bonussen en/of winstdelingen uitkeren aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie. Daarnaast mogen zij geen eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt alleen niet bij een voorschot onder € 100.000,- of een vastgestelde subsidie onder € 125.000,-. Criteria voor wie onder ‘bestuur en directie’ vallen, zijn niet gegeven. Het dient in ieder geval breed te worden opgevat. Ook voor werknemers die (mede) het beleid bepalen, geldt een dergelijk verbod. 
   
 7. Inspanningsverplichting scholing tijdens loonsubsidieperiode
  Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Hierover wordt bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring afgelegd. Werkgevers kunnen werknemers stimuleren door bijvoorbeeld vrijvallende tijd beschikbaar te stellen en door middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O-fonds. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW 2.0, de inspanningsverplichting voor de werkgever is dat wel.

Slotopmerking
 
Het verdient aanbeveling om secuur na te gaan en door te rekenen met de nieuwe regels of het aanvragen van de NOW 2.0 subsidie nuttig is in uw bedrijfssituatie en om heel goed na te denken voordat een bonus wordt uitgekeerd aan een werknemer die mogelijk als (mede) beleidsbepaler kan worden gezien.
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De advocaten van de sectie arbeidsrecht zijn per e-mail en telefonisch te bereiken voor nader overleg.
 
Taco van der Dussen (dussen@rassers.nl, 076-5136 107)
Danielle Muller (muller@rassers.nl, 076-5136 104)
Simone Oosterbeek (oosterbeek@rassers.nl, 06-24100210)
Isabel Wetzels (wetzels@rassers.nl, 076-5136 191)
Bram Rothuizen (rothuizen@rassers.nl, 076-5136 123)
Jolien Macken (macken@rassers.nl, 076-5136 192)
Lonneke van Roekel (roekel@rassers.nl, 06-15583759)

Let op: bovenstaande tekst geeft een beperkte weergave van de NOW 2.0. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 zijn hier slechts globaal in kaart gebracht. Voor alle details van de NOW 2.0 verwijzen we u naar de volledige tekst van de regeling, te vinden op de website van de rijksoverheid. Vanzelfsprekend kunt u voor verdere vragen ook contact met ons opnemen.

Bram Rothuizen
Bram Rothuizen

Bram Rothuizen

Advocaat

“Als advocaat staat het belang van je cliënt altijd voorop. Een cliënt moet aanvoelen dat je er zo in staat; en zelf moet je dat vertrouwen dan zien waar te maken.”

Categorieën