Blog 6: Evenementen en brandveilig gebruik

Voor bouwwerken zijn de (landelijke) regels op het gebied van brandveiligheid neergelegd in het Bouwbesluit 2012. Sedert 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Bbgbop) van kracht. Dit besluit bevat (landelijke) regels voor brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Tot 1 januari 2018 waren de regels omtrent brandveilig gebruik bij evenementen nog opgenomen in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen. Het Bbgbop heeft ook gevolgen voor evenementen.

Het Bbgbop introduceert in artikel 2.1 een meldingsplicht. De vergunningplicht die op grond van de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen bestond is daarmee komen te vervallen.

De meldingsplicht is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een plaats of gedeelte van een plaats indien daarvoor een evenementenvergunning is vereist, en in het kader daarvan de gegevens als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit moeten worden aangeleverd. In die gevallen wordt het brandveilig gebruik getoetst in het kader van de evenementenvergunning op grond van de APV. 

In de model-APV is artikel 2.25 lid 2 hierop aangepast:
2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Op grond van artikel 2.1 van het Bbgbop is het verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding bij het bevoegd gezag een plaats of een gedeelte van een plaats in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

a.            in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
               nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
b.            in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:
               1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
               2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
c.            een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, of
d.            toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met
               5 gegeven voorschrift.

Artikel 2.2 van het Bbgbop bepaalt dat een gebruiksmelding wordt ingediend via een modelformulier. Het model van dit formulier is opgenomen als Bijlage II bij de Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018.

Sinds de inwerkingtreding van het Bbgbop dient bij het organiseren van evenementen dus niet alleen te worden nagegaan of een evenement vergunningplichtig is op grond van de APV, maar ook of op grond van het Bbgbop een melding gedaan dient te worden.

De model APV lijkt inmiddels ook dit onderscheid te maken. Daar waar voorheen onderscheid werd gemaakt tussen vergunningplichtige en vergunningvrije evenementen, wordt nu voor "kleine evenementen" in artikel 2:25 lid 3 een extra voorwaarde in het leven geroepen. Voor kleine evenementen is geen vergunning vereist "als de organisator ten minste [aantal] werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester."

Mocht u nader geïnformeerd willen worden over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Marnix Wolf, advocaat, per e-mail (wolf@rassers.nl) of telefonisch 076-5 136 127, of met Elke Wouters, advocaat, per e-mail (wouters@rassers.nl) of telefonisch 076-5 136 175.

Marnix Wolf
Marnix Wolf

Marnix Wolf

Advocaat / Partner

“Samen met de cliënt bepaal ik de koers. Zodra het doel bepaald is, ga ik tot het uiterste om dat te bereiken.”