Een vernietigende omhelzing

Toen zijn collega de hand ontweek, heeft de werknemer zijn armen om de schouders van de collega geslagen. De collega kon de omhelzing niet voorkomen. Toen zijn collega hem vroeg wat hem bezielde om zoiets te doen, zou deze meneer hebben geantwoord: “Ik heb corona en nu heb ik jou besmet.” Ook daarna ging de werknemer door: hij strekte zijn linkerarm uit richting zijn collega en is ook even vlakbij hem gaan staan. De werknemer werd staandevoets ontslagen. Hij had zijn collega aan ernstig gevaar blootgesteld en zijn handelingen werden gezien als een bedreiging en een poging tot (zware) mishandeling. Daar kwam bij dat de werknemer in de afgelopen jaren meerdere officiële waarschuwingen had gekregen voor het niet naleven van de binnen KwikFit geldende (arbeids)voorschriften.

De werknemer heeft de kantonrechter te Rotterdam verzocht om het ontslag op staande voet te vernietigen. KwikFit heeft op haar beurt gevraagd om, in geval het ontslag op staande voet geen stand zou houden, de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter oordeelde dat het op zeer korte afstand benaderen en in strijd met de (van overheidswege afgekondigde) 1,5 meterregel om de nek vliegen van zijn collega buitengewoon onhandig en onverstandig was. Uit de houding en het gedrag van de collega had de werknemer moeten afleiden dat zijn collega daar niet van gediend was. De kantonrechter stelde dan ook vast dat de werknemer zich provocerend en onverantwoordelijk had gedragen. Echter, de werknemer was niet de enige binnen het bedrijf die zich niet aan de 1,5 meterregel hield. Ter zitting was gebleken dat ook andere collega’s tijdens het verrichten van hun werkzaamheden te dichtbij elkaar stonden. Volgens de kantonrechter had de werknemer geen kwaad in de zin en was niet komen vast te staan dat de werknemer ook daadwerkelijk zou hebben meegedeeld dat hij besmet was met het coronavirus. Ook was van belang dat zowel de werknemer als de collega – na getest te zijn geweest – niet besmet bleken te zijn met het coronavirus. Mede gelet op de lengte van het dienstverband, bijna 34 jaar, concludeerde de kantonrechter dat er geen sprake was van een dringende reden op grond waarvan KwikFit de arbeidsovereenkomst onverwijld kon opzeggen.

Doordat het ontslag op staande voet werd vernietigd, duurde het dienstverband nog steeds voort. De kantonrechter zag wel grond om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. De werknemer had in het verleden al meerdere officiële waarschuwingen gehad wegens het niet naleven van arbeidsvoorschriften en in september 2018 had de werknemer zelfs een loonsanctie en een overplaatsing opgelegd gekregen met een laatste kans. De kantonrechter nam dan ook aan dat het vertrouwen van KwikFit in de werknemer al flink beschadigd was voordat dit incident zich voordeed. Het was daarom aannemelijk dat KwikFit na het incident het vertrouwen in de werknemer volledig had verloren en dat een vruchtbare samenwerking niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, met inachtneming van de opzegtermijn en onder toekenning van de transitievergoeding.

Uit deze uitspraak blijkt (weer eens) dat er niet te lichtzinnig kan worden omgegaan met een ontslag op staande voet. Ook niet indien een werknemer van overheidswege opgelegde maatregelen schendt. Alle omstandigheden van het geval, waaronder ook de duur van het dienstverband, zijn van belang. Twijfelt u of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Jolien Macken
Jolien Macken

Jolien Macken

Advocaat

“Werkgevers hebben binnen het arbeidsrecht vaak een lastige uitgangspositie. Dat ombuigen tot een goed, praktisch resultaat is een mooie uitdaging, telkens weer.”

Categorieën