COVID-19 op de bouw. Wat nu?

De belangrijkste vragen van de impact van COVID-19 op de bouw beantwoord.

In Nederland zorgt de snelle verspreiding van COVID-19, het coronavirus, voor problemen en onzekerheden bij nagenoeg alle sectoren waaronder de bouwsector. Wij hebben inmiddels vele vragen ontvangen over de impact van het COVID-19 virus en hoe hiermee moet worden omgegaan. Hieronder volgt een overzicht van de meest gestelde vragen met betrekking tot COVID-19 in de bouw.

1. De impact van COVID-19 is nog niet merkbaar op de bouw. Wat kan ik als aannemer doen om de risico’s van de (toekomstige) gevolgen van COVID-19 op de bouw, zoveel mogelijk beperken?

 • Volg de maatregelen van de overheid althans het RIVM in verband met COVID-19  op de bouwplaats op.
 • Documenteer de gebeurtenissen en de gevolgen van COVID-19 op de bouw. Houd bijvoorbeeld bij hoeveel uitval er is, of en welke materialen niet (tijdig) worden geleverd, of en op welk onderdeel van het werk vertraging wordt opgelopen en wat voor impact dit alles heeft op de planning.
 • Informeer de opdrachtgever over de te verwachte gevolgen van COVID-19 op het werk.
 • Controleer de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden op risicovolle bepalingen.
 • Raadpleeg uw (juridisch) adviseurs voorafgaand aan het nemen van grote beslissingen in relatie met COVID-19.
 • De Rijksoverheid heeft samen met de belangrijkste partijen in de bouw- en technieksector op 27 maart 2020 het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld waarin de maatregelen omtrent COVID-19 worden vertaald naar de bouw(plaats). Het protocol treft u hier aan. Het protocol biedt een handreiking aan werkgevers en werknemers in de bouwsector om er op een veilige wijze voor te zorgen dat zowel op als buiten de bouwplaats kan worden doorgewerkt en het werk niet komt stil te vallen. Volg ook dit protocol op.

A – BESTAANDE AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN

2. Wat moet ik doen als er vanwege COVID-19 vertraging optreedt?

 • Ga na of er een beroep op overmacht mogelijk is en verzoek om termijnsverlenging of uitstel van de opleverdatum. De bepalingen uit de overeenkomst zijn bepalend. Wanneer hierover geen bepaling is opgenomen kan er worden teruggevallen op de wet.
 • In veel gevallen zal gelden dat de gevolgen van COVID-19 en de door de overheid althans het RIVM geadviseerde maatregelen gelden als overmacht.

3. Indien er sprake is van overmacht, heb ik dan recht op vergoeding van mijn schade?

 • Nee, niet automatisch. Hiervoor is een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever vereist of moet er voldaan zijn aan alle vereisten van ‘kostenverhogende omstandigheden’ of ‘onvoorziene omstandigheden’.
 • Indien u wel aanspraak wilt maken op vergoeding van de kosten, dient u binnen bekwame tijd te klagen bij de opdrachtgever (UAV 2012) of dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever te laten weten (wet).

4. Wat kan ik doen bij prijsstijgingen door COVID-19?

 • Er kan mogelijk een beroep worden gedaan op kostenverhogende omstandigheden, indien de bepalingen uit de overeenkomst hierin voorzien.
 • De UAV 2012, de AVA 2013 en de wet bevatten bepalingen over kostenverhogende omstandigheden. Afhankelijk van de toepasselijke bepaling kan een gerechtvaardigd beroep op kostenverhogende omstandigheden resulteren in de vaststelling van een nieuwe prijs of bijbetaling door de opdrachtgever.
 • Een zogenaamd ‘prijsvast’ beding staat een mogelijk beroep op kostenverhogende omstandigheden niet in de weg.

5. Wat kan ik doen als een onderaannemer/leverancier hun verplichtingen niet nakomen door COVID-19. Kan ik onderaannemer/leverancier hiervoor aansprakelijk stellen?

 • De onderaannemer/leverancier kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld met de gevolgen van dien. Echter kan de onderaannemer/leverancier mogelijk een beroep doen op overmacht indien de overeenkomst hierin voorziet.
 • Check ook de bepalingen over overmacht in de eigen algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat een beroep op overmacht hierin wordt beperkt.

B. NOG TE SLUITEN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN

6. Hoe kan ik de risico’s van de impact van COVID-19 in de nog te sluiten aannemingsovereenkomst zoveel mogelijk beperken?

 • Ga met de opdrachtgever in overleg en maak afspraken over de gevolgen van COVID-19.
 • Neem in de overeenkomst op dat:
 • De termijnverlenging in ieder geval wordt verleend wanneer de gevolgen van COVID-19 of de door de overheid althans het RIVM de bouw raken.
 • De aannemer de vrijheid heeft andere partijen/leveranciers in te schakelen als COVID-19 en/of de maatregelen van de overheid althans het RIVM deze partijen/leveranciers raken waardoor zij hun verplichtingen niet (tijdig) kunnen nakomen.

MEER WETEN?

Ontvangt u graag de notitie met de uitgebreide toelichting op bovengenoemde vragen? Heeft u  vragen over de impact van COVID-19 op uw onderneming? Neem dan contact op met de advocaten van de sectie Bouwrecht, die (telefonisch, virtueel en per e-mail) voor u klaar staan. Klik hier voor de contactgegevens.

Rebecca van der Lugt
Rebecca van der Lugt

Rebecca van der Lugt

Advocaat

“Samen zoeken naar de beste juridische én praktische oplossing".

Categorieën