Advocaten in Breda met perspectief

Rassers helpt cliënten om het beste uit zichzelf en hun onderneming te halen. Met juridische expertise op topniveau, dicht bij huis. Door advocaten die uw taal spreken en denken in termen van resultaat.

Leer ons kennen
Leer ons kennen

Onze dienstverlening

De advocaten van Rassers adviseren, onderhandelen en procederen voor hun cliënten. Onze focus ligt daarbij op drie thema’s:

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

We helpen ondernemers om succesvolle keuzes te maken en risico’s te managen op het gebied van overnames, geschillen, contracten en financiële problemen.

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Helder, up-to-date en oplossingsgericht advies over ontslag, concurrentie- en relatiebedingen, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Bouwrecht en Bestuursrecht

Bouwrecht en Bestuursrecht

Onze advocaten loodsen cliënten langs obstakels en risico’s op het gebied van onder meer aanbestedingen, contracten en geschillen, ook met de overheid.

Expertteams

Expertteams

Dwars door deze drie pijlers heen hebben we expertteams samengesteld op het terrein van IT & privacy en cassatie.

 

Agenda

Bijblijven met regelgeving en de praktische consequenties ervan doorzien, kan veel problemen voorkomen. Met onze lezingen en workshops maken we het u gemakkelijk.

4 feb. 2020

Nationale Snelpleitwedstrijden

Magister JFT, Tilburg

1 apr. 2020

Business Awards Baronie van Breda

Grote Kerk Breda

7 apr. 2020 9 apr. 2020

Rassers HR ontbijt: eet & weet

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, Breda

Nieuws en achtergronden

Relevante ontwikkelingen in ons vakgebied, de mogelijke consequenties voor u, en het laatste nieuws over het Rassers-team en onze dienstverlening.

29 nov. 2021

Geen onbeperkt recht op vrije advocaatkeuze in buitengerechtelijke fase

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) komt in hoger beroep terug op de beslissing van de Geschillencommissie van 31 maart 2021. De vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering is niet onbeperkt: een consument kan niet in alle gevallen op kosten van de verzekeraar een advocaat kiezen.

23 nov. 2021

Alternatieve vormen van bewijslevering: het getuigenverhoor en het deskundigenbericht

In de serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk. Deze keer staan we stil bij het getuigenverhoor en het deskundigenbericht. In een juridische (civiele) procedure is het van belang wie bepaalde stellingen moet bewijzen en of het bewezen kán worden. Bewijs wordt veelal geleverd door middel van schriftelijke stukken. Indien dit bewijs echter niet voorhanden of niet toereikend genoeg is, dan staan andere bewijsmiddelen ter beschikking. Het getuigenverhoor en het deskundigenbericht zijn enkele van deze bewijsmiddelen. Het getuigenverhoor Een procespartij kan bewijs voor haar feitelijke stellingen aanbieden door het horen van getuigen. Indien een rechter van oordeel is dan naast schriftelijk bewijs aanvullend bewijs dient te worden geleverd, kan hij in een tussenvonnis een getuigenverhoor bevelen. Dit getuigenverhoor wordt ook wel enquête genoemd. De verklaring van een getuige kan dan bewijs opleveren voor bepaalde feiten in een zaak. De partij die getuigen wil laten horen dient zorg te dragen voor de oproeping. Oproeping dient te worden gedaan via aangetekende brief of deurwaardersexploot met daarin een datum waarop het getuigenverhoor zal plaatsvinden. Wanneer een getuige wordt opgeroepen, is hij verplicht om te verschijnen. De verklaring die een getuige doet, legt hij af onder ede. Dit betekent dat de waarheid gesproken dient te worden, meineed is immers strafbaar in dat geval. In bepaalde gevallen kunnen getuigen een beroep doen op een verschoningsrecht, zoals bijvoorbeeld een beroepsgeheim of indien zij familielid zijn van een partij. In dat geval moet de getuige wel verschijnen, maar hoeft hij niets te verklaren. Ook de wederpartij mag verhoorde getuigen vragen stellen, dit is de zogenoemde contra-enquête. De verklaringen van de getuigen worden opgenomen in een proces-verbaal, welke onderdeel uit maakt van het gehele procesdossier. De verklaringen worden meegenomen in het eindoordeel van de rechter. Het deskundigenbericht Indien de rechter kennis mist die relevant is voor de beslissing van het geschil, of in de situatie dat een partij aanvullend bewijs mag leveren, kan een deskundigenbericht nodig zijn. Op een specifiek punt zal dan een deskundige worden benoemd. Te denken valt bijvoorbeeld aan taxateurs voor de waardebepaling van onroerend goed, accountants voor de waardebepaling van aandelen of ondernemingen, maar ook artsen over medische situaties. Een deskundigenbericht wordt dan ook door de rechter gelast. In het tussenvonnis wordt de deskundige benoemd en worden de specifieke vragen aan de deskundige geformuleerd. De kosten voor de deskundige kunnen, bij wijze van voorschot, door beide partijen worden gedragen, of door een van de partijen. Na voldoening van het voorschot gaat de deskundige van start met zijn onderzoek. Na afronding stelt de deskundige een conceptrapport op. Beide partijen worden vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop op- en aanmerkingen te maken. Deze opmerkingen worden of verwerkt in het definitieve rapport of de deskundige dient te motiveren waarom bepaalde opmerkingen niet zijn verwerkt of aangepast. Het definitieve deskundigenbericht wordt aan de rechtbank toegezonden. Heeft u meer interesse omtrent de regels en de gang van zaken in een deskundigenbericht? Lees dan de door de rechtspraak opgestelde Leidraad deskundigen in civiele zaken . Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht Tot nu toe zijn we uitgegaan van bewijslevering door middel van een getuigenverhoor of deskundigenbericht in een juridische procedure. Met andere woorden, de dagvaarding is al uitgebracht en waarschijnlijk heeft over de inhoud van de zaak al een zitting plaatsgevonden. Het is echter ook mogelijk om al in een eerder stadium opheldering te krijgen over de precieze feiten. Via een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht kan een partij al voorafgaand aan het starten van een juridische procedure bepalen of hij voldoende bewijs of informatie heeft om die procedure daadwerkelijk te starten. Op die manier kunnen de proceskansen worden ingeschat. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat bewijsmiddelen verloren gaan. Een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht wordt gedaan bij de rechter, welke dit verzoek, als het voldoet aan de wettelijke vereisten, in beginsel zal toewijzen. Afwijzing kan slechts indien de verzoeker onvoldoende belang heeft, misbruik maakt van zijn bevoegdheid of sprake is van strijd met de goede procesorde. Deze voorlopige bewijsmiddelen kunnen dus van pas komen in de situatie dat voor een geschil specialistische kennis vereist is, of wanneer een partij in de positie verkeerd nog onvoldoende bewijs voor zijn stellingen te hebben. Tot slot Met het voorgaande hebben wij enkele alternatieve vormen van bewijslevering in een civiele procedure aan de orde gesteld. Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of wenst u een juridische procedure aanhangig te maken tegen uw wederpartij? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht .

9 nov. 2021

Handvatten voor de hoogte van de drempel bij normaal maatschappelijk risico

Op 3 november 2021 heeft de ABRvS een relevante uitspraak voor de planschadepraktijk gedaan (ECLI:NL:RVS:2021:2402). Voortbouwend op de overzichtsuitspraak van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582) geeft de ABRvS in deze uitspraak een overzicht op hoofdlijnen over de toepassing van het normale maatschappelijke risico, en geeft zij nadere handvatten voor het bepalen van de hoogte van de ´drempel´ (het bedrag dat voor rekening van de aanvrager blijft).