115 jaar ervaring in de advocatuur

Sinds de inwerkingtreding van de Ladder op 1 oktober 2012 wordt in veel procedures over ruimtelijke ordening een beroep gedaan op de strijdigheid met de Ladder. De Ladder is in de kern gericht op zorgvuldig ruimtegebruik en ziet op het doorlopen van een aantal stappen, waarbij aan de hand van objectieve gegevens moet worden gemotiveerd dat behoefte is aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Achtergrond van de verwijzingsuitspraak

De aanleiding voor de Afdeling bestuursrechtspraak om een uitgebreid jurisprudentie overzicht te geven, betreft het feit dat op 1 juli 2017 het besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: het Bro) in werking is getreden. Met deze wijziging is de Ladder aangepast. Voor een beschrijving van de wijzigingen van de Ladder, wordt verwezen naar een eerdere blog op deze website.

De wijziging van de Ladder heeft, blijkens de Nota van Toelichting, als doel om de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost, de onderzoekslasten verminderen maar de effectiviteit van het instrument behouden blijft. Het doel van de regeling blijft ongewijzigd.

De Afdeling overweegt in haar uitspraak:

Bij de totstandkoming van deze aanpassing heeft de rechtspraak van de Afdeling met betrekking tot het bestaande artikel 3.1.6, tweede en derde lid, van het Bro een rol gespeeld. Omdat een deel van deze omvangrijke, binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek tot stand gekomen rechtspraak, ook vanaf 1 juli 2017 van belang blijft, worden in deze overzichtsuitspraak, om de rechtspraktijk houvast te bieden, na inleidende overwegingen, de hoofdlijnen van die rechtspraak weergegeven, voor zover deze na die datum van toepassing blijven.”

Inhoud overzichtsuitspraak

 In de uitspraak van 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de belangrijkste uitspraken van de afgelopen jaren over de Ladder op een rij gezet. Voor de praktijk biedt de uitspraak een goed handvat bij toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. De aspecten die de Afdeling bestuursrechtspraak in de overzichtsuitspraak de revue laat passeren zijn op hoofdlijnen:

De overzichtsuitspraak vormt een mooie afsluiting van een tijdperk. Voor het deel van de Ladder dat na 1 juli 2017 ongewijzigd intact blijft, is de uitspraak van 28 juni 2017 relevant. De overzichtsuitspraak biedt houvast voor de praktijk bij de toepassing van de Ladder. Voor dat deel van de Ladder dat wordt gewijzigd, is het uiteraard de vraag hoe de jurisprudentie zich zal ontwikkelen.

Indien u nader geïnformeerd wilt worden over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Elke Wouters, per e-mail (wouters@rassers.nl) of telefonisch op nummer 076-5 136 175, dan wel met de andere advocaten van de sectie Overheid en Bestuursrecht

Bel nu 076 513 6175