115 jaar ervaring in de advocatuur

Onder het huidige recht is onder meer een coördinatieregeling neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Tracéwet. Daarnaast is een algemene coördinatieregeling neergelegd in afdeling 3.5 van de Awb “samenhangende besluiten”. Onder de Omgevingswet vervallen (bijna) alle afzonderlijke coördinatieregeling en wordt teruggevallen op de algemene coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Awb. De coördinatieregeling is van toepassing als de wet (de Omgevingswet of een andere wet) dat regelt. Of als de bevoegde bestuursorganen dat beslissen in een zogenoemd coördinatiebesluit. Ook kan de wet de toepassing van de coördinatieregeling juist uitsluiten. Daarbij wordt in de Omgevingswet een onderscheid gemaakt tussen een verplichte en een facultatieve toepassing van de coördinatieregeling. De coördinatieregeling is niet beperkt tot een bepaald type besluiten. Zij kan van toepassing zijn op alle soorten besluiten. Dus op beschikkingen, maar ook bijvoorbeeld op algemeen verbindende voorschriften (algemene regels). Ook is toepassing op een combinatie van beide mogelijk. Er moet wel altijd sprake zijn van besluiten die met elkaar samenhangen.

Coördinerend bestuursorgaan

Er is bij coördinatie van besluitvorming altijd één coördinerend bestuursorgaan. Dat is het bestuursorgaan dat de samenhangende besluitvorming organiseert. Dit bestuursorgaan moet een doelmatige en samenhangende besluitvorming bevorderen. Wie het coördinerend bestuursorgaan is, staat in het wettelijk voorschrift waarbij de coördinatieprocedure is voorgeschreven. Of het blijkt uit het coördinatiebesluit waarin de bevoegde bestuursorganen de coördinatieregeling van toepassing verklaren.

Verplichte toepassing coördinatieregeling

Het verplicht coördineren is van toepassing in de volgende situaties.

Facultatieve coördinatie

Een bestuursorgaan mag ook vrijwillig ervoor kiezen om de coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb toe te passen. De coördinatieregeling kan in dat geval in een apart besluit (een zogeheten coördinatiebesluit) van toepassing worden verklaard. Voor de volgende besluiten is dit expliciet bepaald in artikel 16.8 van de Omgevingswet:

Tot slot

Coördinatie van besluiten zorgt ervoor dat procedurestappen effectief en efficiënt doorlopen kunnen worden. Daarvoor is van belang dat aanvragen zoveel mogelijk gelijktijdig worden ingediend (artikel 3:24 Awb). De laatste aanvraag mag niet later worden ingediend dan zes weken na ontvangst van de eerste aanvraag. Voor alle te nemen besluiten geldt één beslistermijn, die gelijktijdig aanvangt (de dag waarop de laatste aanvraag is ontvangen, artikel 3:25 Awb). Alle besluiten worden via dezelfde voorbereidingsprocedure voorbereid. Indien de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb van toepassing is op één van de besluiten, is die procedure van toepassing op alle besluiten. In de artikelen 3.26, 3.27 en 3.28 Awb zijn nog specifieke procedurevoorschriften, onder meer over de terinzagelegging, neergelegd. Tegen alle besluiten staat bij dezelfde instantie beroep en hoger beroep open (artikel 3:29 Awb). In deze bepaling is nog een bijzondere regeling opgenomen over de bevoegde hoogste bestuursrechter.

 

Meer weten? Neem contact op met Elke Wouters,, wouters@rassers.nl

Bel nu 076 513 6175