115 jaar ervaring in de advocatuur

Wetsvoorstel wijziging re-integratieverplichting tweede ziektejaar

Arbeidsrecht , Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Op vrijdag 13 oktober 2023 is het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichting in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers geopend ter consulatie. De online raadpleging is op 24 november 2023 gesloten. Wat is het doel van dit wetsvoorstel en wat houdt het precies in?

Meer lezen

Heimelijk geluidsopnames maken van gesprekken met werkgever of werknemer

Arbeidsrecht , Privacyrecht

Het stiekem opnemen van gesprekken is steeds makkelijker geworden en komt steeds vaker voor. Ook op de werkvloer. Tijdens het voeren van belangrijke gesprekken, zoals een beoordelingsgesprek of gesprekken in het kader van re-integratie of een verbetertraject, is het goed mogelijk dat een werknemer een geluidsopname maakt zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. 

Meer lezen

Wat als erfgenamen geen overeenstemming bereiken over nalatenschapsverdeling?

Erfrecht

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de nalatenschap uiteindelijk wordt verdeeld. Een verdeling van de nalatenschap kan echter alleen rechtsgeldig tot stand komen, indien alle erfgenamen hierover overeenstemming bereiken. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze deze patstelling kan worden doorbroken.

Meer lezen

Te laat ingediende bezwaar- en beroepschriften mogelijk vaker inhoudelijk behandeld

Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven adviseert in zijn conclusie van 7 september 2023 dat bestuursorganen en bestuursrechters ruimhartiger moeten omgaan met termijnoverschrijdingen

Meer lezen

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

Arbeidsrecht

De door de Belastingdienst verleende goedkeuring aan de Algemene modelovereenkomst en de daarop gebaseerde Modelovereenkomsten “vrije vervanging”, op grond waarvan opdrachtgevers een overeenkomst van opdracht met zelfstandigen kunnen sluiten zonder inhouding van loonheffingen, komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. Dit naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad van 24 maart jl. De Belastingdienst heeft dit op 14 augustus jl. bekendgemaakt op zijn website.

Meer lezen

Wet Goed verhuurderschap

Huurrecht

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet beoogt misstanden bij het verhuren van woon- en verblijfsruimte te voorkomen en tegen te gaan. De wet richt zich op verhuurders van reguliere woonruimte, inclusief woningcorporaties, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. De wet introduceert een drietal instrumenten, twee verplicht, één optioneel. Burgemeester en wethouders zijn belast met toezicht en handhaving.

Meer lezen