115 jaar ervaring in de advocatuur

Wat als erfgenamen geen overeenstemming bereiken over nalatenschapsverdeling?

Erfrecht

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de nalatenschap uiteindelijk wordt verdeeld. Een verdeling van de nalatenschap kan echter alleen rechtsgeldig tot stand komen, indien alle erfgenamen hierover overeenstemming bereiken. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze deze patstelling kan worden doorbroken.

Meer lezen

Te laat ingediende bezwaar- en beroepschriften mogelijk vaker inhoudelijk behandeld

Bestuursrecht

Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven adviseert in zijn conclusie van 7 september 2023 dat bestuursorganen en bestuursrechters ruimhartiger moeten omgaan met termijnoverschrijdingen

Meer lezen

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

Arbeidsrecht

De door de Belastingdienst verleende goedkeuring aan de Algemene modelovereenkomst en de daarop gebaseerde Modelovereenkomsten “vrije vervanging”, op grond waarvan opdrachtgevers een overeenkomst van opdracht met zelfstandigen kunnen sluiten zonder inhouding van loonheffingen, komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. Dit naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad van 24 maart jl. De Belastingdienst heeft dit op 14 augustus jl. bekendgemaakt op zijn website.

Meer lezen

Wet Goed verhuurderschap

Huurrecht

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet beoogt misstanden bij het verhuren van woon- en verblijfsruimte te voorkomen en tegen te gaan. De wet richt zich op verhuurders van reguliere woonruimte, inclusief woningcorporaties, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. De wet introduceert een drietal instrumenten, twee verplicht, één optioneel. Burgemeester en wethouders zijn belast met toezicht en handhaving.

Meer lezen

Een merkaanvraag gedaan, wat nu?

Intellectueel eigendomsrecht

Je hebt jouw woordmerk, beeldmerk en/of model ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Dit betekent dat de oppositieperiode van twee maanden is gestart. In deze oppositieperiode kan een merkhouder, houder van een ouder recht en/of licentiehouder oppositie indienen tegen uw merkaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het oudere merk teveel zou lijken op de merkaanvraag of indien er verwarring zou kunnen ontstaan tussen het oudere merk en de merkaanvraag.

Meer lezen

De Wet toekomst pensioenen: naar een nieuw pensioenstelsel

Pensioenrecht

Op 1 juli 2023 zal de Wet toekomst pensioenen in werking treden en op 1 januari 2028 moet de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn gemaakt. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke wijzigingen, de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de door de wetgever gegeven deadlines.

Meer lezen