Brancheteam Onderwijsrecht

De advocaat onderwijsrecht bestaat niet. Het onderwijsrecht is niet in één of twee juridische hokjes te plaatsen. Tal van rechtsgebieden kunnen namelijk om  de hoek komen kijken bij de beantwoording van onderwijsrechtelijke problemen. De hoeveelheid wet- en regelgeving op het gebied van het onderwijs is uitermate omvangrijk, en het einde van de juridisering van het onderwijs is nog niet in zicht. Al deze rechtsgebieden en de daarbij behorende wet- en regelgeving kunnen ondoenlijk in één persoon, in één advocaat op het gewenste niveau verenigd zijn.

 

Onderwijsjurist
 

Rassers advocaten heeft er daarom voor gekozen om een Brancheteam Onderwijsrecht in het leven te roepen. De leden van het Brancheteam Onderwijsrecht zijn stuk voor stuk specialisten op hun eigen rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, huurrecht en vastgoedrecht. In het Brancheteam Onderwijsrecht bundelen onze specialisten hun juridische kennis en stellen deze ten dienste aan de actoren in het onderwijsrecht. Hierdoor worden onderwijsvraagstukken bij Rassers advocaten integraal benaderd en behandeld.

 

Juridisch advies bij onderwijszaken door Rassers

 

Het Brancheteam Onderwijsrecht richt zich op het primair onderwijs (basisonderwijs), voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), middelbaar onderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs. Op deze onderwijsgebieden adviseren en procederen wij. Dit laatste bij alle denkbare instellingen en rechters, waar onder het voeren van bezwarenprocedures, het voeren van procedures bij het College voor Beroep voor de Examens (CBE), het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, de rechtbanken (sectoren handelsrecht, bestuursrecht, belastingrecht), de gerechtshoven en via onze eigen cassatieadvocaat bij de Hoge Raad.

 

Onderwijs en recht - waarmee kan Rassers advocaten u helpen?

 

U kunt het Brancheteam Onderwijsrecht benaderen voor vraagstukken met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:

 

 • Grondwet
 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op het primaire onderwijs
 • Wet op het onderwijstoezicht
 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva)
 • Cao’s en rechtspositionele vraagstukken
 • Bekostiging en financiering
 • Huisvesting
 • Statuten en reglementen
 • Medezeggenschap
 • Kwaliteit en toezicht
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Accreditatie
 • Toelating, schorsing en verwijdering (tuchtmaatregelen)
 • Fusies, overnames, interne verzelfstandigingen, surseances, faillissementen
 • Bezwaar en (hoger) beroep

 

In het Brancheteam zitten Taco van der Dussen, John VelenturfMarnix Wolf, Nicole van den Heuvel, Isabel Wetzels en Mischa Mackaaij.

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52